Tribunalul Cluj a stabilit că sechestrul aplicat pe părțile sociale ale unui SRL nu împiedică dizolvarea și lichidarea firmei

Last modified date

Comments: 0

Părțile procesului

Reclamant – un SRL din Cluj

Pârâtă –OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL (…)

Stare de fapt

Prin cererea având ca obiect dosar de mențiune — dizolvare, (…) SRL a solicitat înregistrarea mențiunilor corespunzător Hotărârii Asociatului unic prin care s-a decis dizolvarea societăţii şi lichidarea sa simultană, fără numire de lichidator, în temeiul dispozițiilor art. 235 din Legea nr. 31/1990.

Prin rezoluţia dată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj a fost respinsă cererea formulată de petenta (…) SRL privind înregistrarea mențiunilor conform modificărilor adoptate prin Hotărârea Asociatului Unic al (…) SRL, respectiv dizolvarea societăţii şi lichidarea sa simultană, fără numire de lichidator, în condiţiile art. 235 Legea nr. 31/1990, reţinându-se neîndeplinirea cerinţelor solicitate prin rezoluţia de amânare, întrucât  potrivit datelor înscrise în registrul comerțului, asociatul unic al (…) SRL are instituit sechestru asupra celor 20 de părţi sociale deţinute în societate prin procesul verbal de sechestru emis în dosarul execuţional nr. (…) al Biroului executorului judecătoresc.

Poziția reclamantului

Soluția adoptată de către persoana desemnată este nelegală şi netemeinică, întrucât instituirea sechestrului asupra părților sociale deținute de un asociat, ca urmare a urmăririi silite a unor datorii personale ale acestuia nu poate produce efecte asupra deciziei de dizolvare şi lichidare Astfel, existența sechestrului asupra părților sociale nu implică o interdicție de efectuare a demersurilor în vederea dizolvării lichidării unei societăți. De altfel, nu există o prevedere legală în acest sens.

În plus, demararea procedurii dizolvării care, în mod firesc, are ca scop lichidarea societăţii, reprezintă un demers util pentru creditorii urmăritori ai asociatului, care îşi vor putea îndestula creanţa în urma dizolvării patrimoniului societății supusă lichidării din bunurile care se cuvin asociatului urmărit silit.

În același sens sunt şi dispozițiile art. 66 al. I al. 2 din Legea nr 31/1990. Interpretarea acestor dispoziții legale este în sensul că, pentru datoriile asociatului, creditorul acestuia poate urmări partea ce i s-ar cuveni acestuia prin lichidare. Or, adoptarea unei hotărâri prin care s-a decis dizolvarea şi lichidarea simultană a societății şi transmiterea patrimoniului către asociatul unic vine în ajutorul creditorilor urmăritori, scutindu-i pe aceștia de procedura vânzării la licitație publică a părților sociale ale asociatului urmărit silit.

De asemenea, creditorii interesaţi de actele adoptate de societate au facultatea de a face opozitie în termen de 30 de zile de la data publicării hotărârii asociatilor sau a actului aditional modificator în Monitorul Oficial al României Partea a IV-a. Prin urmare, soluția de respingere a cererii înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului având ca obiect o cerere de dizolvare este nelegală, fiind în contradicție cu prevederile Legii nr. 31/1990, care prevede posibilitatea de a recupera creanțele pe alte căi, altele decât amânarea sau respingerea dosarului.

Soluția instanței

Din analiza actelor şi lucrărilor dosarului, s-au reţinut următoarele::

Examinând înscrisurile anexate cererii de înscriere, în privința împrejurării potrivit căreia asociatul unic al (…) SRL are instituit sechestru asupra celor 20 de părţi sociale deţinute în societate prin procesul verbal de sechestru emis în cadrul dosarului execuţional al Biroului executorului judecătoresc., instanţa apreciază că aceasta nu poate reprezenta un împiediment în înregistrarea în Registrul Comerţului a Hotărârii prin care s-a hotărât dizolvarea şi lichidarea societăţii, din moment ce sechestrul nu a fost înfiinţat pentru o datorie a societăţii, ci a asociatului, iar potrivit art. 66 alin. 1 Legea nr. 31/1990 ”Pe durata societăţii, creditorii asociatului pot să-şi exercite drepturile lor numai asupra părţii din beneficiile cuvenite asociatului după bilanţul contabil, iar după dizolvarea societăţii, asupra părţii ce i s-ar cuveni prin lichidare”.

Rezultă aşadar că nu trebuie confundată răspunderea societăţii cu răspunderea asociaţilor săi în raport cu terţii, creditorii personali ai asociaţilor având reglementate mijloace specifice pentru recuperarea creanţelor prin executarea patrimoniului propriu al asociaţilor, patrimoniu în care intră în perioada de activitate a societăţii părţile sociale deţinute în cadrul societăţii, respectiv beneficiile obţinute din societate, iar după dizolvare părţile ce revin asociaţilor prin lichidare.

Prin urmare, faţă de argumentele anterior reţinute, instanţa apreciază că respingerea cererii de înregistrare pentru cele două motive analizate, este neîntemeiată, fiind doar rezultatul unui formalism excesiv, care nu are nici o justificare legală.

Pentru considerentele arătate, instanţa va admite plângerea formulată de petenta (…) SRL, împotriva rezoluţiei dată de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj pe care o va modifica în întregime, în sensul că va admite cererea de înregistrare şi, în consecinţă, va dispune înscrierea în Registrul Comerţului a Hotărârii asociatului unic al (…) SRL.

Oferim servicii de consultanță de înaltă calitate, adaptate nevoilor specifice ale companiei tale. Echipa noastră este aici pentru a te ajuta! Oferim servicii de consultanță de înaltă calitate, adaptate nevoilor specifice ale companiei tale.

Nu ezita, contactează-ne!

Materialul cuprinde citate preluate din hotărârea tribunalului.

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment