Politica de confidentialitate

I. Mulțumim pentru vizită

Inființare SRL apreciază vizita dumneavoastră pe pagina nostră de internet, dar și interesul față de serviciile oferite.

II. Infiintare SRL vă respectă intimitatea.

Protecția confidențialității dumneavoastră pe parcursul prelucrării datelor cu caracter personal, precum și securitatea tuturor datelor de afaceri reprezintă o preocupare importantă pentru noi. Păstrăm confidențialitatea datelor cu caracter personal colectate în timpul vizitei dumneavoastră pe pagina noastră de internet, în măsura în care se colectează astfel de date, și le procesăm în conformitate cu prevederile legale.

III. Cine suntem.

Infiintare SRL este operatorul de date cu caracter personal, având sediul în Timișoara, str. Recoltei nr. 4B, jud. Timiș, având numărul de telefon +40 0731656692 adresa de e-mail offiice@infiintaresrl-nou.ro

IV. Scopurile, temeiurile legale și categoriile de date cu caracter personal prelucrate.

Scopuri

Politica de confidențialitate aici expusă este destinată să informeze persoanele care accesează pagina noastră de internet despre modul în care colectăm, folosim, dezvăluim, protejăm sau prelucrăm în alt mod datele personale.

Folosim site-ul de internet în scopuri informative și colectăm date cu caracter personal doar atunci când este completat tabelul regăsit in paginile site-ului. Colectăm aceste date, așa cum rezultă și de pe pagina de internet, cu scopul de a vă putea contacta, pentru a procesa solicitarea dumneavoastră, respectiv pentru a vă furniza informațiile pe care ni le-ați cerut.

Datele colectate mai pot fi folosite ulterior și pentru următoarele scopuri:

  • întocmirea unei oferte;
  • redactarea și executarea înțelegerii contractuale;
  • redactării diferitelor categorii de acte (specifice înmatriculărilor, modificărilor și radierilor de firme.);
  • în vederea asistării sau a reprezentării dumneavoastră în fața Registrului Comerțului si a altor instituții.

Temeiurile legale

Datele cu cu caracter personal sunt prelucrate în baza următoarelor temiuri legale:

  • pentru încheierea și respectiv executarea contractului cu persoana vizată;
  • consimțământul dumneavoastră;
  • pentru respectarea unei obligații legale instituită în sarcina noastră de lege;
  • în scopul intereselor noastre legitime.

Datele personale prelucrate

Vom prelucra următoarele seturi de date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliul, CNP și celelalte date de identificare din cartea de identitate sau pașaport, adresă de e-mail, semnătura, telefonul;

V. Durata prelucrării

Vom pătra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate. Pentru determinarea perioadei vom avea în vedere scopurile, dar și sesibilitatea datelor. Perioada de prelucrare a datelor corespunde perioadei sau timpului pe care va trebui să îl alocăm pentru realizarea scopurilor.

VI. Drepturile dumneavoastră

Regulamentul recunoaște persoanelor vizate, ale căror date sunt prelucrate, următoarele drepturi:

Dreptul de acces la date: ne puteți contacta oricând pentru a ne cere informații cu privire la prelucrarea de date, respectiv pentru a obține următoarele informații: dacă vă prelucrăm datele persoane; în ce scopuri; ce date prelucrăm; cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră; perioadele de păstrare;

Dreptul la rectificarea datelor: în situația în care datele pe care le prelucrăm sunt eronate sau sunt incomplete, aveți posibilitate să ne informați cu privire la aceste inconveniente oricând, având posibilitatea de a ne scrie și de a ne comunica fie prin e-mail, fie prin poșta Română etc;

Dreptul la ștergerea datelor: aveți posibilitatea de a ne solicita să ștergem datele dumneavoastră, pe care le prelucrăm;

Dreptul la restricționarea datelor: aveți dreptul de a cere să limităm modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră;

Dreptul la opoziție: aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor atunci când aceasta este exercitată pentru interesul nostru public sau legitim;

Dreptul la portabilitatea datelor: aveți dreptul să cereți și să obțineți de la noi, în anumite cazuri, datele dumneavoastră personale într-un mod structurat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator;

Dreptul de a depune o plângere: aveți dreptul de a sesiza cu o plângere Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Peronal;

Dreptul de a nu face obiectul deciziei bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri: datele dumneavoastră nu sunt supuse niciunui proces decizional bazat pe prelucrare automată, inclusiv pe pe profilare.

Dreptul de a vă adresa justiției: în măsura în care sunt nesocotite drepturile pe care le vi le conferă textele de lege în această materie, aveți posibilitatea să sesizați instanțele judecătorești competente în vederea valorificării acestor drepturi.

Retragerea consimțământului: vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în situația în care prelucrarea de date se realizează în baza consimțământului dumneavoastră. Cu precizarea că retragerea consimțământului nu afectează prelucrarea de date care s-a produs anterior, iar datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate cu excepția situției în care putem identifica un alt temei legal care ne va permite acest lucru.

În vederea exercitării drepturilor amintite am indicat datele noastre de contact mai sus (secțiunea Cine suntem).

VII. Destinatarii datelor dumneavoastră

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus datele dumneavoastră pot fi divulgate în situția în care vom apela la serviciile unor experți și sunt divulgate avocaților colaboratori, instanțelor judecătorești, celor arbitrale, instituțiilor publice, în funcție de serviciul pe care ni-l solicitați.

VIII.  Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În masura in care, in contextul îndeplinirii operaţiunilor descrise mai sus, ar fi necesar transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal în străinătate, către state din Uniunea Europeană, orice transfer realizat de noi va respecta cerinţele legale prevăzute în GDPR.

IX. Modificarea politici de confidențialitate

Politica de confidențialitate a fost actualizată în 10 mai 2022, însă ea poate fi modificată, respectiv actualizată, după cum va fi necesar. Vă vom aduce la cunoștință toate modificările substanțiale care vor apărea pe parcurs.