Tribunalul București a decis că micile neînțelegeri dintre asociații SRL nu sunt motive temeinice pentru care un asociat să obțină o soluție de retragere din firmă

Last modified date

Comments: 0

Instanța a decis că existenţa unor neînţelegeri între asociaţii unui SRL datorate lipsei de comunicare, divergenţelor de opinie în ceea ce priveşte modalitatea de funcţionare a SRL şi lipsa de transparenţă în luarea deciziilor de către administrator, nu constituie motive care să justifice cererea unui asociat de retragere din firmă.

Aspecte importante:

  • în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului.
  • In cazul retragerii, societatea este cea obligata la plata drepturilor cuvenite asociatului retras;

Stare de fapt

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 03.08.2015, reclamantul (…) în contradictoriu cu pârâta (…) SRL, a solicitat instanţei ca prin hotărârea ce va fi pronunţată să dispună retragerea asociatului (…) cadrul societăţii (…) SRL; obligarea pârâtei la plata contravalorii părţilor sociale deţinute în societate; redistribuirea tuturor părţilor sociale ale (…) SRL către asociatul rămas, în sensul atribuirii părţilor sociale ale asociatului retras către asociatul (…), în temeiul art. 226 alin. 2 d  Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, care va deveni asociat unic; continuarea activităţii societăţii sub forma de societate cu răspundere limitată cu asociat unic; obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

Poziția reclamantei

În motivarea cererii , reclamantul a arătat că deţine calitatea de asociat al (…) SRL, societate înfiinţată la data de 05.12.2008, având o cotă de participare de 0,9955% din capitalul social, reprezentând 96 părţi sociale, în valoare nominală de 10 lei fiecare, cu un aport de 2400 lei la capitalul social total al societăţii.

Astfel cum reiese si d__ actul constitutiv al (…) SRL, in cadrul societăţii figurează 2 asociaţi, respectiv reclamantul (…) cu o cota de participare de 0.9955% din capitalul social si asociatul (…), cu o cota de participare de 99.0045% din capitalul social total al societăţii.

Asociatul (…) a fost fondatorul societăţii, subsemnatul fiind cooptat in cadrul societăţii ulterior.

A menţionat, totodată, ca pe toata durata societăţii, asociatul (…) a detinut si calitatea de administrator.

A menţionat ca subsemnatului i-a fost limitat accesul la informaţii, neavand niciun fel de acces la documentele societăţii, arhivele societăţii si toate documentele acesteia aflandu- se in posesia administratorului (…).

Pe de alta parte, (…) unor probleme personale ce au necesitat prezenta sa pe perioade indelungate de timp in Turcia, subsemnatul am fost nevoit sa limitez timpul acordat activitatii decurgând din calitatea mea de asociat, aspect care a condus la desfasurarea activitatii societăţii fara consultarea sa, implicarea sa fiind inexistenta.

Tocmai de aceea, a transmis paratei (…) SRL , cat si administratorului si asociatului majoritar (…), in data de 15.05.2015, respectiv 16.06.2015, prin executor judecătoresc notificarea nr. 703/EP/13.05.2015 prin care a notificat intenţia sa de retragere din calitatea de asociat al firmei (…) SRL.

In privinţa motivelor ce sunt de natura a dispune retragerea asociatului reclamant d__ societate, a învederat ca decizia este una unilaterala, notificată societăţii si asociatului majoritar.

A arătat ca societatea cu răspundere limitata nu poate fi calificata nici ca o societate de persoane, nici ca o societate de capital, insa viata ei este marcata de caracterul intuitu personae al raporturilor dintre parti si ca neînţelegerile grave dintre asociaţi pot sa impiedice funcţionarea societăţii, semnificând lipsa sau dispariţia lui affectio societatis, adica a intenţiei de a conlucra in vederea atingerii unui scop lucrativ comun.

Or, in cadrul societăţii cu răspundere limitata, hotărârile asociaţilor se iau in adunarea generala prin voturile reprezentând majoritatea absoluta a asociaţilor si a pârtilor sociale, care instituie regula dublei majoritati, potrivit careia criteriul obiectiv al majorităţii capitalului este dublat de criteriul subiectiv al majorităţii asociaţilor, ce poate constitui insa si un motiv de blocare a angrenajului decizional, mai ales atunci când societatea este constituita din participarea a doi asociaţi si când regula majorităţii inseamna, in fapt, unanimitate.

In aceste condiţii, in absenta unei conlucrări si a unei affectio societas (…) economic devine imposibila, prin prisma actelor de dispoziţie sau a celor asimilate, in c are este nevoie de hotararea adunării generale adoptata in condiţiile dublei majoritati convenita de parti.

In raport de cele prezentate, a considerat ca lipsa de comunicare si divergenta de opinie dintre asociaţi, lipsa de transparenta a deciziilor administratorului simt elemente suficiente care sa susţină decizia sa de retragere din societate.

Retragerea unui asociat reprezintă una dintre modalităţile de încetare a raporturilor de asociere si consta in părăsirea voluntara a societăţii cu consecinţa incetarii calitatii de asociat si a răscumpărării de către societate a pârtilor sociale ale asociatului retras.

In cazul retragerii, societatea este cea obligata la plata drepturilor cuvenite asociatului retras. In cazul cesiunii de parti sociale, asociatul cesionar are obligaţia de plata a preţului pârtilor sociale achiziţionate, preţ care se stabileşte prin negociere libera (…) Concepţia juridica acorda prioritate protecţiei interesului personal al asociatului. Intr-o decizie de principiu, s-a statuat ca „legea nu interzice judecătorului sa retina ca just motiv permiţând retragerea din societate, elemente care tin de situaţia personala a asociatului”. Jurisprudenta a considerat următoarele situaţii drept motive temeinice de retragere; imposibilitatea participării la actele decizionale, context care il impiedica sa se implice si sa păstreze controlul activităţii societăţii; constatarea ca reclamantul nu poate avea nici o influenta asupra activităţii societăţii, asupra politicii economice si financiare a acesteia.

În drept : art. 226 d__ Legea nr. 31/1991.

Soluția Tribunalului București

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Societatea (…) SRL este o societate cu răspundere limitată, cu doi asociaţi, respectiv (…) cu o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 0,9955% şi (…), cu o cotă de contribuţie la beneficii şi pierderi de 99,0045% aşa cum rezultă din actul constitutiv al societăţii.

Prin cererea dedusă judecăţii, reclamantul a solicitat încuviinţarea retragerii sale din societate, în temeiul art. 226 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, invocând existenţa unor neînţelegeri între asociaţi, respectiv lipsa de comunicare, divergenţele de opinie dintre asociaţi şi lipsa de transparenţă a administratorului.

Analizând actul constitutiv, instanţa constată că nu s-au prevăzut condiţiile în care se poate retrage un asociat din cadrul societăţii motiv pentru care devin incidente prevederile art 226 lit c din Legea 31/1990, conform cărora în lipsa unor prevederi în actul constitutiv sau când nu se realizează acordul unanim, asociatul se poate retrage pentru motive temeinice, în baza unei hotărâri a tribunalului.

În cauza de faţă, se constată că nu s-a făcut dovada acordului unanim în ceea ce priveşte retragerea reclamantului din societate motiv pentru care instanţa va trebui să verifice dacă există motive întemeiate pentru admiterea cererii.

Reclamanta a invocat drept motive pentru retragerea sa din societate, existenţa unor neînţelegeri între asociaţi datorate lipsei de comunicare, divergenţelor de opinie în ceea ce priveşte modalitatea de funcţionare a societăţii şi lipsa de transparenţă în luarea deciziilor de către administrator.

Cu toate acestea, instanţa apreciază că motivele arătate în susţinerea cererii nu constituie motive temeinice în sensul dispoziţiilor art. 226 alin 1 lit. c) din Legea nr. 31/1990 care să îl împiedice pe reclamant să participe la viaţa societară, să cunoască documentele care privesc activitatea societăţii sau că activităţilor desfăşurate de societate ar putea atrage răspunderea asociaţilor cu consecinţe grave asupra reclamantului.

Faţă de considerentele de fapt şi de drept expuse mai sus, instanţa constată că nu sunt întrunite condiţiile prevăzute de art 226 alin 1 lit. c din Legea nr. 31/1990, motiv pentru care va respinge acţiunea ca neîntemeiată.

Te putem ajuta!

Firma Mea oferă consultanță specializată în dreptul afacerilor, Legea societăților comerciale. Te putem ajuta în chestiuni mai simple, precum este înființarea unei firme, dar și cu aspecte mai complicate.

Nu ezita, contactează-ne!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment