Asociat exclus dintr-un SRL pentru motivul nedepunerii capitalului social, hotărâre pronunțată de Tribunalul București

Last modified date

Comments: 0

Tribunalul reţine că asociatul SRL care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat, poate fi exclus din societate la cererea oricărui asociat sau a societăţii.

Aspecte importante:

  • cauzele de excludere a unui asociat din SRL au caracter enunţiativ iar nu limitativ, excluderea reprezentând o sancţiune pentru o conduită în dezacord cu interesul societar;
  • cauzele de excludere, fiind prevăzute în mod determinat de legiuitor, sunt enumerate în mod limitativ, neputându-se aplica sancţiunea excluderii şi în alte cazuri decât cele prevăzute de lege;
  • excluderea unui asociat din SRL se pronunţă prin hotărâre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat.

Stare de fapt

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă la data de 08.05.2014, sub nr. (…), reclamanta S.C. R_____ I_____ E_____ S.R.L. în contradictoriu cu pârâtul A____ M_____ a solicitat să se dispună excluderea asociatului A____ M_____ din Societatea R_____ I_____ E_____ SRL, pentru culpa în îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin ca asociat, conform prevederilor art. 222 al. 1 lit. a şi art. 222 al. 1 lit. d din Legea 31/1990 republicată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că de la data la care asociatul majoritar, dl. M_______ M____ , i-a cedat asociatului pârât A____ M_____ părţi sociale la societatea R_____ I_____ E_____ SRL, în anul 2004, şi până în prezent, acesta nu şi-a exercitat în niciun fel obligaţiile legale ce îi reveneau în calitate de asociat al societăţii.

În ceea ce priveşte obligaţiile pe care le avea asociatul A____ M___ în conformitate cu prevederile art. 222 al.1 lit.a din Legea 31/1990 republicată, respectiv faptul că a fost pus în întârziere pentru aportul social la care s-a obligat şi acesta nu şi-a îndeplinit obligaţia, arată următoarele:

La momentul la care a devenit asociat, pârâtul A____ M_____ şi-a asumat obligaţia de a participa activ atât la activităţile curente ale societăţii noastre, precum şi la cheltuielile societăţii, eventual împrumutând societatea, proporţional cu cota sa de participare la capitalul social, cu sumele necesare desfăşurării activităţii sale în condiţii optime, acesta fiind şi motivul principal al asocierii acţionarului majoritar M____M____ cu pârâtul A____ M___.

Asociatul A____ M__ nu a respectat niciuna din prevederile Actului constitutiv şi al Statutului societăţii noastre, nu a participat la nicio adunare generală ordinară sau extraordinară şi împiedică buna desfăşurare a activităţii societăţii, care nu poate fi condusă în lipsa asociaţilor săi.

Deşi a formulat numeroase notificări şi invitaţii la şedinţele societăţii, în scris, asociatul A____ M_____ nu a dat curs niciunei invitaţii şi nici nu poate fi contactat telefonic sau în alt mod.

În această perioadă, de la cooptarea sa ca asociat în societate şi până în prezent, societatea s-a confruntat cu mai multe probleme grave, la fel ca majoritatea societăţilor după declanşarea crizei economice mondiale, deoarece şi activitatea societăţii s-a redus dramatic. Din această cauză, s-a ajuns la situaţia în care s-a pus sechestru pe bunuri de către Primăria sectorului 2 Bucureşti, pentru neplata impozitelor pentru clădiri şi teren. Numai asociatul M_______ M____ a împrumutat banii necesari plăţii datoriilor, astfel încât societatea să poată să îşi menţină bunurile şi să poată funcţiona în continuare, să nu fie deschisă procedura falimentului împotriva reclamantei.

În această situaţie, pentru a putea asigura buna funcţionare a societăţii, a fost necesară majorarea capitalului social al societăţii, introducându-se în capitalul social imobilul ce constituie sediul social al societăţii, situat în Bucureşti, ______ nr. 7, sectorul 2, bun care a fost scos de sub sechestru prin creditul acordat societăţii de către asociatul M____ M____.

Asociatul M____ M____ a înţeles să majoreze capitalul social cu imobilul ce constituie sediul social al societăţii, deoarece era singura variantă în care îşi putea recupera creditul acordat societăţii, aşa cum am arătat mai sus şi pentru continuarea funcţionării societăţii.

Asociatul A____ M___ a fost căutat în această situaţie dramatică, şi a fost notificat şi pus în întârziere pentru a-şi aduce aportul social corespunzător cotei sale de participare la capitalul social majorat, dar, de asemenea, fără niciun rezultat, acesta nu a dat niciun răspuns solicitărilor reclamantei.

În această situaţie, majorarea capitalului social s-a făcut numai cu contribuţia asociatului M____ M____, iar cota asociatului A____ M____ s-a redus la un procent de 0,03%, în urma recalculării cotelor de participare la capitalul social, după majorare.

Faţă de această atitudine, cu totul anticomercială şi total neserioasă, apreciază că nu mai este posibilă menţinerea acestui asociat printre membri asociaţi ai societăţii, deoarece prejudiciază orice efort de a continua activitatea socială prin dezinteresul pe care îl manifestă faţă de atribuţiile ce îi revin ca asociat într-o societatea comercială, dar şi faţă de celălalt partener de afaceri. Menţionează că asocierea în cadrul unei societăţi cu răspundere limitată se face pe baza unei încrederi reciproce pe care asociaţii o au unul faţă de celălalt.

Ori, în situaţia de faţă, asociatul A____ M____ nu susţine în niciun fel această încredere ci, dimpotrivă, dă dovadă de o condamnabilă indiferenţă faţă de societatea reclamantă şi faţă de obligaţiile pe care şi le-a asumat atunci când a devenit asociat în societate.

În ceea ce priveşte obligaţiile pe care le avea asociatul A____ M____ în conformitate cu prevederile art. 222 al. 1 lit. d din Legea 31/1990 republicată, respectiv faptul că asociatul A____ M____ a comis fraudă în dauna societăţii reclamante, arată următoarele:

În perioada 2005-2013, asociatul A____ M_____ a fost asociat într-o firmă concurentă, ____, având număr de înmatriculare în registrul comerţului: J40/(…)/2005. Această firmă a fost radiată la data de 01.04.2013 din registrul comerţului, dar până la această dată A____ M____ a desfăşurat activităţi comerciale concurente societăţii reclamante.

Nu a avut cunoştinţă despre acest aspect până la desfiinţarea sa, dar dovedeşte în acest fel că dezinteresul asociatului A____ M_____ faţă de societatea reclamantă s-a datorat faptului că exercita un alt comerţ concurent societăţii reclamante, fără ştiinţa asociatului M_______ M____ şi, deci, fără acordul acestuia.

Pentru toate aceste motive, reclamanta a solicitat admiterea cererii astfel cum a fost formulată şi să se dispună excluderea asociatului A____ M_____ din Societatea R_____ I_____ E_____ SRL.

De asemenea, urmare a excluderii asociatului A____ M_____, să se dispună cu privire la noua structură a capitalului social al societăţii, în sensul atribuirii părţilor sale sociale către asociatul M_______ M____, care devine asociat unic al societăţii R_____ I_____ E_____ SRL şi să fie obligat pârâtul la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 222 al. 1 lit. a şi d şi următoarele din Legea 31/1990, prevederile Statutului societăţii R_____ I_____ E_____ SRL şi ale contractului de asociere dintre asociatul M_______ M____ şi asociatul A____ M_____.

În dovedirea cererii au fost depuse următoarele înscrisuri, în copie: actul constitutiv actualizat şi statutul societăţii, cu modificările şi înregistrările ulterioare la ORCTB, contractul de societate între asociatul M_______ M____ şi asociatul A____ M_____, certificat de înregistrare _______________________ SRL la ORCTB, expertiză extrajudiciară, procură de administrare către asociatul M_______ M____ din partea asociatului A____ M_____, CI A____ M_____, dovezile de convocare a asociatului A____ M_____ la adunările generale ale societăţii şi pentru aducerea aportului social.

La data de 26.05.2014 reclamanta a formulat o cerere precizatoare prin care a arătat că solicită excluderea asociatului pârât pentru motivul prevăzut de dispoziţiile art.222 alin.1 lit.a) din Legea nr.31/1990 deoarece asociatul pus în întârziere nu a adus aportul la care s-a obligat.

Soluția Tribunalului București

Analizând acţiunea formulată prin prisma motivelor invocate, tribunalul în temeiul dispoziţiilor art.222 alin.1 lit.a) raportat la dispoziţiile art.223 din Legea nr.31/1990, urmează să o admită astfel cum a fost precizată pentru următoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art.222 alin.1 lit.a poate fi exclus din societate în nume colectiv, în comandită simplă sau cu răspundere limitată asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat.

Din înscrisurile aflate la dosarul cauzei rezultă că _____ SRL are doi asociaţi: M_______ M____ şi A____ M_____, potrivit art.7 capitalul este de 334.200 lei fiind împărţit după cum urmează: M_______ M____ deţine un număr de 33.411 părţi sociale, fiecare a câte 10 lei reprezentând 99,97% din capitalul social, în valoare de 334.110 lei şi A____ M_____ deţine un număr de 9 părţi sociale de 10 lei, reprezentând 0,03% din capitalul social în valoare de 90 lei.

La momentul constituirii societăţii asociatul pârât A____ M_____ şi-a asumat obligaţia de a participa la toate activităţile curente ale societăţii.

Pentru buna funcţionare a societăţii a fost necesară majorarea capitalului social introducându-se în capitalul social imobilul ce reprezintă sediul social al societăţii situat în (…).7, sector 2.

Întrucât societatea se afla într-o situaţie grea asociatul reclamant a înţeles să majoreze capitalul social cu imobilul ce constituie sediul social al societăţii pentru a putea recupera creditul acordat sens în care asociatul pârât a fost notificat şi pus în întârziere pentru a-şi aduce aportul social corespunzător cotei sale de participare la capitalul social majorat, astfel cum rezultă din înscrisurile aflate la fila 39 dosar.

Potrivit dispoziţiilor art.222 alin.1 din Legea nr.31/1990 cauzele de excludere au caracter enunţiativ iar nu limitativ, excluderea reprezentând o sancţiune pentru o conduită în dezacord cu interesul societar. Cauzele de excludere, fiind prevăzute în mod determinat de legiuitor, sunt enumerate în mod limitativ, neputându-se aplica sancţiunea excluderii şi în alte cazuri decât cele prevăzute de lege.

Tribunalul reţine că asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s-a obligat, poate fi exclus din societate la cererea oricărui asociat sau a societăţii indiferent de valoarea aportului la care au convenit asociaţii, deoarece aceasta este o condiţie care dă dreptul de participare la activitatea socială.

De aceea este lipsit de importanţă dacă aportul asociaţilor este modic sau nu, iar legea a stabilit sancţiunea excluderii în cazul în care capitalul subscris nu a fost vărsat.

Potrivit Hotărârii Adunării Generale a (…) SRL din data de 01.10.2013 asociaţii de comun acord au hotărât modificarea actului constitutiv al societăţii cu privire la valoarea, structura şi modul de participare la capitalul social.

Deşi pârâtul a fost de acord cu majorarea capitalului social nu a înţeles să-şi îndeplinească obligaţia pe care şi-a asumat-o la data de 01.10.2013 fiind de altfel pus în întârziere.

Asocierea în cadrul unei societăţi cu răspundere limitată se face pe baza unei încrederi reciproce pe care asociaţii o au unul faţă de celălalt.

Potrivit dispoziţiilor art.223 din Legea nr.31/1990 excluderea se pronunţă prin hotărâre judecătorească la cererea societăţii sau a oricărui asociat. În urma excluderii instanţa trebuie să se pronunţe prin aceeaşi hotărâre şi cu privire la structura participării la capitalul social a celorlalţi asociaţi. Ca atare, instanţa este obligată să decidă cu privire la acest aspect, chiar şi în absenţa unei cereri exprese din partea reclamantului. Părţile sociale, respectiv cele de interes ale asociatului exclus vor reveni celorlalţi asociaţi proporţional cu participarea acestora iniţială la capitalul social.

Tribunalul reţine că asociatul pârât nu şi-a îndeplinit obligaţiile legale care îi reveneau în calitate de asociat al societăţii şi care deşi a fost pus în întârziere nu a adus aportul la capitalul social majorat al societăţii conform contractului de societate.

Legea cere îndeplinirea condiţiei punerii în întârziere a asociatului ce nu şi-a efectuat vărsământul. Cererea de chemare în judecată îndeplineşte cu suficienţă această condiţie, pentru cazul societăţilor de persoane legea neprevăzând o procedură specială de somare colectivă, precum cea reglementată de art.100.

Nu are importanţă pentru fundamentarea juridică a cererii de excludere, cauza pentru care asociatul nu şi-a putut executa obligaţia de aport.

De altfel, asociatul pârât nu a participat la bunul mers al societăţii, nu a participat la adunările generale ordinară sau extraordinară şi nu a contribui cu nicio sumă de bani pentru bunul mers al societăţii, deşi a fost notificat pentru participarea la adunările generale ale societăţii pârâtul nu s-a prezentat niciodată.

Deşi pârâtul a fost legal citat, potrivit adresei nr. (…) /27.05.2014 emisă de Direcţia de Evidenţă a Persoanelor în care se indică domiciliul pârâtului A____ M_____, fila 63 dosar, acesta nu s-a prezentat şi nu a formulat întâmpinare.

Faţă de cele expuse mai înainte, tribunalul urmează să admită cererea astfel cum a fost precizată şi va dispune excluderea asociatului pârât A____ M_____ din societatea R_____ I_____ E_____ SRL. Societatea R_____ I_____ E_____ SRL va continua activitatea sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic, respectiv asociatul M_______ M____. Va dispune ca părţile sociale ale asociatului A____ M_____, respectiv 9 părţi sociale, de 10 lei, reprezentând 0,03% din capitalul social, în valoare de 90 lei să revină asociatului M_______ M____, urmând ca asociatul A____ M_____ să fie despăgubit pentru cota de 0,03% din capitalul social al societăţii, respectiv cu suma de 90 lei, cota de contribuţie la constituirea iniţială a capitalului social al societăţii.

Te putem ajuta!

Firma Mea oferă consultanță specializată în dreptul afacerilor, Legea societăților comerciale. Te putem ajuta în chestiuni mai simple, precum este înființarea unei firme, dar și cu aspecte mai complicate.

Nu ezita, contactează-ne!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment