Sediu secundar al unei S.R.L. radiat la solicitarea proprietarului

Last modified date

Comments: 0

Tribunalul Iași a admis cererea proprietarului imobilului unde a fost stabilit punctul de lucru al unei firme care a expirat.

Părțile procesului

Reclamant – un S.R.L. din Iași

Pârâte –      OFICIUL REGISTRULUI COMERŢULUI DE PE LÂNGĂ TRIBUNALUL (…)

  • un S.R.L. din Iași

Stare de fapt

Prin cererea formulată de reclamanta (…) S.R.L., înregistrată pe rolul Tribunalului Iaşi, s-a solicitat instanţei să se dispună radierea menţiunii aferente înregistrării sediului secundar al pârâtei (…)S.RL..

Pârâta (…) S.R.L. are sediul secundar înregistrat sub denumirea Punct de lucru la adresa imobilului proprietatea reclamantei, în baza unui contract de închiriere. Durata contractului de închiriere s-a împlinit, iar pârâta (…) S.R.L. nu funcţionează în incinta imobilului, nici nu a procedat la înregistrarea noului sediu secundar ori la radierea sediului secundar înregistrat în imobilul închiriat.

Poziția reclamantului

În motivare s-a arătat că, la data de 28.02.2019, reclamanta a dobândit întregul imobil situat în Mun. Iaşi, iar ulterior a înstrăinat dreptul de proprietate prin intermediul contractului de vânzare-cumpărare prin care şi-a asumat obligaţia de a radia toate sediile sociale şi punctele de lucru înregistrate în Registrul Comerţului la adresa imobilului, Conform art. 5.3 din contractul de vânzare-cumpărare, neîndeplinirea acestei obligaţii dând dreptul cumpărătorului de a rezoluţiona contractul, fără punere în întârziere şi fără alte formalităţi prealabile, cu obligarea reclamantei la restituirea preţului şi, eventual, la plata de despăgubiri.

Pârâta (…) S.R.L. are sediul secundar înregistrat sub denumirea Punct de lucru la adresa imobilului, în baza unui contract de închiriere. Durata contractului de închiriere s-a împlinit la data de 01.10.2009. Mai mult, societatea pârâtă nu funcţionează în incinta imobilului, nici nu a procedat la înregistrarea noului sediu secundar ori la radierea sediului secundar înregistrat în imobilul închiriat, deşi avea această obligaţie legală, în temeiul art.22 din Legea nr.26/1990.

Reclamanta învederează instanţei faptul că, prin menţinerea înregistrării unui sediu secundar la adresa imobilului din Iaşi, atât ea cât şi fostul proprietar au fost prejudiciaţi în exercitarea prerogativelor dreptului de proprietate asupra imobilului şi, suplimentar, reclamanta riscă rezoluţiunea contractului de vânzare încheiat. Se mai arată că reclamanta nu contestă validitatea contractului de subînchiriere, nici nu solicită încetarea acestuia prin reziliere, pentru neîndeplinirea obligaţiilor, ci doar radierea ca urmare a încetării efectelor contractului prin ajungere la termen, procedură des uzitată în practică pentru radierea unui sediu expirat.

Soluția instanței

Analizând materialul probator administrat în cauză, constând în înscrisurile depuse la dosar de către reclamantă, instanţa reţine următoarele:

Din extrasul de registru aflat la dosar, instanţa constată că societatea pârâtă (…) S.R.L. figurează cu un punct de lucru situat în Mun. Iaşi, în baza contractului de închiriere cu valabilitate în perioada 01.10.2009. Pârâta nu a făcut dovada prelungirii valabilităţii contractului de închiriere sau a încheierii vreunui alt contract având ca obiect dreptul de folosinţă asupra imobilului unde şi-a stabilit punctul de lucru.

Instanţa mai reţine că, potrivit art.22 alin.1 din Legea nr.26/1990, comerciantul are obligaţia să solicite înregistrarea în registrul comerţului a menţiunilor prevăzute la art. 21, în cel mult 15 zile de la data actelor şi faptelor supuse obligaţiei de înregistrare. Mai mult, conform art.25 alin.1 din acelaşi act normativ, orice persoană fizică sau juridică prejudiciată ca efect al unei înmatriculări ori printr-o menţiune în registrul comerţului are dreptul să ceară radierea înregistrării păgubitoare, în tot sau numai cu privire la anumite elemente ale acesteia, în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti irevocabile au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în registrul comerţului.

Tribunalul observă că, prin decizia nr. X/20.03.2006 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, pronunţată în soluţionarea unui recurs în interesul legii şi obligatorie în baza art.329 alin.3 C.proc.civ., cererea de radiere a unei înmatriculări sau menţiuni din registrul comerţului este admisibilă numai în condiţiile în care persoana fizică ori juridică, ce se consideră prejudiciată ca efect al unei înmatriculări sau ca urmare a efectuării unei menţiuni în registrul comerţului, face dovada existenţei anterioare a unei hotărâri judecătoreşti irevocabile prin care au fost modificate, în tot sau în parte, ori au fost anulate actele ce au stat la baza înregistrării a cărei radiere se solicită, dacă prin acea hotărâre nu s-a dispus menţionarea ei în registrul comerţului.

Instanţa apreciază, însă, că obligativitatea existenţei unei hotărâri judecătoreşti irevocabile anterioare nu se poate referi decât la acea situaţie în care actele ce au stat la baza înregistrării pot fi modificate sau anulate prin hotărâri judecătoreşti. În practică, există numeroase situaţii în care actul în baza căruia s-a înregistrat menţiunea a încetat să-şi mai producă efectele printr-o altă modalitate prevăzută de lege, precum ajungerea la termen.

Prin urmare, a solicita reclamantei să prezinte o hotărâre judecătorească irevocabilă/definitivă care să desfiinţeze un contract de închiriere ce nu mai există reprezintă o obligaţie excesivă impusă unei părţi, în timp ce partea adversă nu şi-a îndeplinit propria obligaţie legală ce-i revenea în baza art. 21 şi 22 din Legea nr.26/1990. În aceste condiţii, pentru admisibilitatea unei astfel de cereri de radiere nu se mai impune condiţia existenţei unei hotărâri judecătoreşti anterioare.

În cauza dedusă judecăţii, reclamanta a dovedit faptul că este prejudiciată prin menţiunea privind sediul secundar al pârâtei (…) S.R.L. înregistrat la ORC Iași sub denumirea Punct de lucru la adresa din mun. Iaşi, având în vedere contractul de vânzare-cumpărare prin care imobilul a fost înstrăinat de reclamantă şi prin care aceasta şi-a asumat obligaţia de a pune la dispoziţia cumpărătoarei certificatele constatatoare, în original, care să ateste radierea tuturor sediilor sociale şi a punctelor de lucru.

Or, în condiţiile în care pârâta nu a solicitat, ulterior dobândirii imobilului (teren şi construcţie) de către reclamantă şi al înstrăinării ce a urmat, înregistrarea schimbării sediului punctului de lucru la o altă adresă, nici nu a cerut înscrierea unui alt titlu ori act juridic, drept temei al continuării menţinerii respectivului sediu la aceeaşi adresă, reclamanta a fost prejudiciată în exercitarea dreptului său de proprietate, precum şi în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor asumate în calitate de vânzător, prin menţinerea înregistrării punctului de lucru al părţii adverse la adresa imobilului din Mun. Iaşi.

Prin urmare, constatând, îndeplinirea cerinţelor prevăzute de art.25 din Legea nr.26/1990, republicată, instanţa admite cererea formulată de reclamantă şi a dispune radierea, din Registrul Comerțului, a menţiunii privind sediul secundar al pârâtei (…) S.R.L. înregistrat la orc Iași sub denumirea Punct de lucru la adresa din Mun. Iaşi.

Poți începe să beneficiezi de serviciile noastre profesionale chiar acum! Avem experiența necesară și suntem pregătiți să îți oferim cele mai bune servicii pentru înființarea de firme (SRL / PFA), dar și orice ală procedură în competența Registrului Comerțilui.

Nu exiza, sună expertul!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment