Curtea de Apel București a stabilit că asociatul – administrator într-un SRL poate contesta AGA prin care a fost numit un administrator nou

Last modified date

Comments: 0

Curtea de Apel București a decis într-un dosar că asociatul – administrator dintr-un SRL poate să conteste hotărârea AGA prin care a fost numit un administrator nou, fără să poată contesta recovarea sa

Aspecte importante:

  • potrivit art. 132 alin. 4 din LSC Membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, nu pot ataca hotărârea adunării generale privitoare la revocarea lor din funcţie;
  • instanța din București, în soluționarea problemei de drept existente în cadrul unei SRL, a stabilit că asociatul – administrator nu poate contesta revocare sa din funcția de administrator, însă poate contesta numirea noului administrator și actualizarea actului constitutiv;
  • pentru a contesta numirea noului administrator reclamantul nu se prevalează de calitatea de administrator, ci de ce de asociat în baza căreia poate iniția acest demers juridic;
  • prin a decide altfel ar însemna ca asociatului în discuție să-i fie nesocotit dreptul de a participa în cadrul adunării generale a asociaților și la numirea noului administrator.

Stare de fapt

Pe rol fiind apelul formulat de apelantul-reclamant (…) împotriva Sentinței civile nr. (…) din data de 23.11.2022 pronunțată de Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă în Dosarul nr. (…)/3/2021, în contradictoriu cu intimații-pârâți (…) S.R.L., prin administrator judiciar Gambit S.P.R.L., și (…)

La apelul nominal făcut în ședință publică au răspuns apelantul-reclamant, reprezentat de avocat (…), care depune împuternicire avocațială la dosar, intimata-pârâtă (…), reprezentată de avocat (…), care depune împuternicire avocațială la dosar, și intimata-pârâtă (…) S.R.L., prin practician în insolvență (… Peniuc.

Procedura de citare este legal îndeplinită. S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință care învederează instanței obiectul dosarului, stadiul procesual, modalitatea de îndeplinire a procedurii de citare, după care: Apărătorul intimatei-pârâte (…) invocă excepția lipsei de interes în continuarea acțiunii deduse judecății, raportat la faptul că împotriva (…) S.R.L. s-a deschis procedura insolvenței, iar în prezent societatea este administrată de către administratorul judiciar Gambit S.P.R.L.

La interpelarea instanței, practicianul în insolvență învederează instanței că nu s-a ridicat dreptul de administrare, dar fiind asociații cu o pondere de 50% nu a putut fi desemnat un administrator special.

Apărătorul apelantului-reclamant solicită respingerea excepției lipsei de interes pentru că nu numai acestea sunt consecințele anulării acestei hotărâri, ci și actele făcute de administratorul numit după ce a fost luată hotărârea și până la data la care au fost suspendate efectele ei. S-a făcut o promisiune de dare în plată cu privire la imobilul aparținând societății și apreciază că există în continuare interes în promovarea prezentei acțiuni.

Practicianul în insolvență lasă la aprecierea instanței cu privire la excepția lipsei de interes. La interpelarea instanței, apărătorul intimatei-pârâte arată că excepția lipsei de interes vizează cererea de chemare în judecată, nu doar apelul.

Curtea constată că excepția lipsei de interes nu este o excepție care să privească cererea de apel, ci judecata în primă instanță, instanța de apel fiind învestită să verifice criticile referitoare la sentința atacată prin care s-a stabilit că reclamantul nu are calitatea procesuală activă pentru a ataca hotărârea adunării generale a asociaților. Astfel, dacă se va menține soluția primei instanțe, excepția invocată nu va mai fi analizată pentru că deja s-a admis o excepție, iar dacă se va admite apelul și se va trimite cauza la prima instanță excepția lipsei de interes urmează a fi analizată prealabil cercetării fondului.

Nefiind solicitate probe noi în apel, iar excepția invocată neprivind calea de atac, Curtea declară terminată cercetarea procesului, conform art. 244 Cod procedură civilă, și acordă cuvântul în dezbaterea apelului, conform art. 392 Cod procedură civilă, aceasta vizând care vizează doar calitatea asociatului care este și administrator de a ataca hotărârea prin care a fost revocat și s-a numit un nou administrator.

Apărătorul apelantului-reclamant solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat, modificarea hotărârii atacate în sensul respingerii excepției și trimiterea cauzei spre rejudecare. Apreciază că soluția instanței de fond de a respinge cererea ca fiind introdusă de o persoană fără calitate este eronată. Într-adevăr dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990 interzice administratorului a contesta o hotărâre în care i-a fost revocată calitatea, însă art. 132 din Legea nr. 31/1990 se referă exclusiv la administratorii care nu sunt și asociați.

Or, reclamantul a promovat această acțiune în calitatea sa de asociat având dublă calitate de asociat și administrator. Instanța de fond a respins acțiunea ca fiind formulată de o persoană fără calitate menționând dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990, însă nu motivează această respingere pe interdicția prevăzută de art. 132, ci susține că hotărârea a fost luată cu cvorum pentru că dl. (…) oricum ar fi fost obligat să se abțină. Această mențiune nu este prevăzută de dispozițiile legale, dl. (…) nu s-ar fi abținut dacă ar fi fost prezent la această hotărâre și oricum calitatea dumnealui este dată de calitatea de asociat în promovarea prezentei acțiuni. De altfel și decizia Înaltei (…) de Casație și Justiție nr. 713/2012 arată același lucru, că atunci când acțiunea este promovată de administratorul asociat ea este admisibilă în condițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990. Pe de altă parte, această hotărâre de revocare cuprinde și un punct 2 și anume numirea unui nou administrator, reclamantul contestând numire acestui administrator din motivele legate atât de persoana dumnealui, dar și de cvorum. Prin urmare, chiar dacă prin absurd s-ar aprecia că nu există calitate în ceea ce privește contestarea revocării, cu siguranță există calitate în ceea ce privește contestarea numirii acestui administrator în funcția de administrator al societății.

Apărătorul intimatei-pârâte (…) solicită respingerea apelului ca nefondat și menținerea hotărârii atacate, ca temeinică și legală, cu cheltuieli de judecată. Cu privire la nemotivarea hotărârii arată că aceasta este vădit neîntemeiată. Din analiza hotărârii instanței de fond rezultă fără putință de tăgadă că instanța de fond nu a cercetat fondul pricinii astfel cum eronat acreditează apelantul reclamant, ci a înțeles să argumenteze cu considerente care țin de natura excepției lipsei calității procesuale active această excepție. Argumentele instanței de fond astfel cum au fost expuse prin hotărâre sunt de natură să dovedească lipsa de legitimare procesuală a reclamantului și conduc în mod logic și convingător la soluția pronunțată prin dispozitiv.

În raport de dispozițiile art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 legiuitorul a înțeles să instituie o incapacitate specială a administratorului de a contesta hotărârile (…) care au ca obiect revocarea sa din funcția de administrator. Hotărârea (…) dedusă judecății are ca obiect revocarea reclamantului din funcția de administrator și numirea unei terțe persoane în funcția de administrator. În contextul în care reclamantul în dublă calitate de asociat și de administrator a înțeles să conteste această hotărâre, rezultă în mod evident că a contestat implicit revocarea sa din funcția de administrator. Acest aspect rezultă și din faptul că în litigiu nu sunt drepturile și obligațiile reclamantului în calitate de asociat pentru a se putea susține cu temei că ar avea legitimare procesuală, ci natura însărcinării primite de acesta, respectiv mandatul. Raportat la dispozițiile art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, având în vedere că administratorii nu justifică legitimare procesuală activă pentru a contesta revocarea lor din funcție, în mod evident că hotărârea instanței de fond este legală și temeinică, întrucât acesta într-adevăr nu justifică legitimare procesuală activă. Practicianul în insolvență lasă la aprecierea instanței.

În replică, apărătorul apelantului-reclamant arată că petitul cererii de chemare în judecată este anularea hotărârii (…) din data de 01.09.2021, prin care a fost numit în funcția de administrator al societății pârâte domnul (…) și, de fapt, acestea au fost aspectele pe care le-a invocat în toată cererea de chemare în judecată.

În replică, apărătorul intimatei-pârâte susține că din toată cererea de chemare în judecată rezultă că a fost contestată nu doar numirea, ci și revocarea din funcția de administrator. În conformitate cu dispozițiile art. 394 Cod procedură civilă, Curtea închide dezbaterile și reține cauza spre soluționare.

Soluția Curții de Apel București

Deliberând asupra apelului civil de față, în conformitate cu dispozițiile art. 395 alin. 1 Cod procedură civilă, constată următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată în data de 11.10.2021 în Dosarul nr. (…)/3/2021 constituit pe rolul Tribunalului București – Secția a VI-a Civilă, reclamantul (…) a solicitat în contradictoriu cu pârâtele societatea (…) S.R.L. și (…), anularea hotărârii adunării generale a asociaților din data de 01.09.2021 prin care a fost numit in funcția de administrator al societății pârâte, domnul (…), precum și obligarea pârâților la plata cheltuielilor de judecată.

Prin Sentința civilă nr. (…) din data de 23.11.2022 pronunțată în Dosarul nr. (…)/3/2021, Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă a admis excepția lipsei calității procesuale active a reclamantului și a respins cererea privind pe reclamantul (…) în contradictoriu cu pârâții (…) S.R.L., prin administrator judiciar Gambit S.P.R.L., și (…).

Pentru a hotărî astfel, prima instanță a reținut că, potrivit art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, administratorii nu pot ataca hotărârile adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție. A constatat că prin hotărârea (…) din data de 01.09.2021 s-a stabilit revocarea reclamantului din funcția de administrator și numirea în această funcție a domnului (…) în vedere că prin hotărârea contestată reclamantul a fost revocat din funcție, instanța a constatat că, potrivit art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, acesta nu are calitate procesuală activă pentru a ataca această hotărâre.

Prin cererea de apel trimisă prin e-mail și înregistrată în data de 18.05.2023, în Dosarul nr. (…)/3/2021 aflat la Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă, apelantul-reclamant (…), reprezentată de doamna avocat (…), a formulat apel împotriva Sentinței civile nr. (…) din data de 23.11.2021, solicitând anularea acesteia, respingerea excepției lipsei calității procesuale active și trimiterea cauzei spre rejudecare.

În motivarea apelului, apelantul-reclamant a susținut că hotărârea nu este motivată, motivarea cuprinzând exclusiv argumente ce țin de cvorum și de temeinicie, iar de dispozițiile art. 132 din Legea nr. 31/1990. A apreciat că interdicția prevăzută de acest text de lege operează exclusiv în cazul în care administratorul revocat nu este și asociat, calitatea sa procesuală fiind dată de calitatea de asociat. A precizat că nu a contestat revocarea sa din motive ce țin de necesitatea menținerii sale, ci pentru motive de nulitate absolută, dar mai ales pentru incompatibilitate și interese contrare pe care administratorul numit le are cu societatea. A considerat că, dacă dispozițiile art. 132 s-ar aplica și în cazul asociatului, ar însemna că un asociat nu poate contesta niciodată o hotărâre a asociaților, indiferent de condițiile și lipsa de legalitate în care a fost luată și ar lipsi prerogativa votului unuia din asociați, lăsând deciziile la discreția celorlalți asociați.

Apelantul-reclamant nu a solicitat probe noi în apel.

Cererea de apel a fost legal timbrată cu taxa judiciară de timbru în cuantum de 50 lei (fila 30). Cererea de apel împreună cu dosarul cauzei au fost înainte către Curtea de Apel București, înregistrându-se în data de 26.06.2023, sub nr.  (…)/3/2021, pe rolul Secției a VI-a Civilă. Prin întâmpinarea formulată în data de 4.07.2023, în conformitate cu art. 4711 alin. 3 Cod procedură civilă, intimata-pârâtă (…) a solicitat respingerea apelului ca nefondat și obligarea apelantului-reclamant la plata cheltuielilor de judecată efectuate în apel.

În motivarea întâmpinării, intimata-pârâtă a arătat că prima instanță a procedat la cercetarea excepției lipsei calității procesuale active, iar argumentele prezentate, prin ele însele, sunt de natură a susține caracterul întemeiat al excepției, nefiind străine de natura acesteia. A învederat că, contrar susținerilor apelantului, instanța nu a analizat chestiuni ce țin de fondul cauzei, respectiv de cvorum, ci a arătat punctual motivele pentru care reclamantul, în calitate de administrator revocat, nu justifică legitimare procesuală pentru a contesta revocarea sa din funcție. Referitor la critica ce vizează greșita admitere a excepției lipsei calității procesuale active, a învederat prevederile art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, afirmând că, contrar susținerilor apelantului, acesta a atacat hotărârea (…) sub aspectul revocării sale din funcția de administrator, hotărârea atacată având doar acest obiect, astfel încât nu se poate susține cu temei că se îngrădește dreptului asociatului care a fost revocat din funcția de administrator de a ataca hotărârea adunării generale, acesta putând contesta hotărârea pentru alte motive decât cele ce vizează propria revocare. A făcut referire la opinii exprimate în doctrină, menționând că interdicția prevăzută de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 este de aplicabilitate generală, însă ea vizează numai folosirea căii de atac a acțiunii în anulare/nulitate, lăsând deschisă posibilitatea administratorilor care au fost revocați cu încălcarea legii, a actului constitutiv sau a prevederilor contractului de administrare de a introduce acțiune în răspundere civilă împotriva societății.

Intimata-pârâtă nu a solicitat probe în apărare. În ședința publică din data de 2 noiembrie 2023, intimata-pârâtă (…) a invocat excepția lipsei de interes, Curtea constatând că aceasta nu este o excepție care să privească cererea de apel, ci judecata în primă instanță.

Examinând hotărârea atacată, prin raportare la motivele invocate de apelantul-reclamant și la apărările formulate de intimata-pârâtă (…), pe baza înscrisurile aflate la dosarul primei instanțe, Curtea reține: Potrivit art. 477 alin. 1 Cod procedură civilă, instanța de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit, de către apelant, precum și cu privire la soluțiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată. Acest text legal reglementează regula tantum devolutum quantum apellatum, regulă care semnifică faptul că instanța de apel va proceda la o nouă judecată asupra fondului numai în limitele criticilor formulate de apelant.

În prezenta cauză, prin sentința civilă apelată, prima instanță a admis excepția lipsei calității procesuale active și a respins, în consecință, cererea de chemare în judecată prin care reclamantul (…) a solicitat anularea hotărârii adunării generale a asociaților societății (…) S.R.L., prin care a fost numit în funcția de administrator al societății numitul (…).

Tribunalul a considerat că este aplicabilă interdicția prevăzută de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, reclamantul neputând contesta hotărârea prin care a fost revocat din funcție.

Apelantul-reclamant a atacat această sentință, invocând nemotivarea hotărârii și greșita admitere a excepției lipsei calității procesuale active, întrucât a contestat hotărârea adunării generale a asociaților, în calitatea sa de asociat, nefiind aplicabilă interdicția prevăzută de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990.

Primul motiv de apel care privește motivarea sentinței atacate este nefondat, fiind nereale afirmațiile apelantului-reclamant în sensul că tribunalul a reținut că asociatul ar fi fost obligat să se abțină de la vot, asemenea considerente neregăsindu-se în motivarea sentinței apelate, astfel cum aceasta se regăsește în dosarul primei instanțe.

Din parcurgerea sentinței se observă că, deși este sumar motivată, aceasta respectă exigențele art. 425 alin. 1 lit. b) Cod procedură civilă și cuprinde motivele de fapt și de drept care au format convingerea instanței și au justificat soluția de admitere a excepției lipsei calității procesuale active, prima instanță reținând incidența interdicției prevăzute de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990.

(…) de cele arătate, Curtea concluzionează că părțile au avut posibilitatea de a înțelege argumentele care au determinat pronunțarea soluției, iar controlul judiciar este posibil pe baza considerentelor expuse de prima instanță, fiind respectate dispozițiile art. 425 alin. 1 lit. b) Cod procedură civilă. (…), Curtea consideră că este întemeiat motivul de apel prin care apelantul-reclamant a invocat aplicarea greșită a prevederilor art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, prin raportare la faptul că acesta deține calitatea de asociat al societății  (…) S.R.L. și a formulat acțiunea având ca obiect anularea hotărârii adunării generale a asociaților din data de 01.09.2021, prin care a fost numit în funcția de administrator al societății pârâte domnul (…), invocând convocarea nelegală, lipsa unanimității și interesele contrare ale administratorului numit.

Analizând Hotărârea adunării generale a asociaților (…) S.R.L. din data de 01.09.2021, Curtea constată că prin aceasta s-a hotărât revocarea din funcția de administrator a apelantului-reclamant, numirea în funcția de administrator a domnului (…) și actualizarea actului constitutiv, având în vedere aceste modificări.

Această hotărâre a fost luată de către intimata-pârâtă (…), care deține 50% din capitalul social, menționându-se lipsa apelantului-reclamant (…), care deține cealaltă cotă de 50% din capitalul social. Conform art. 132 alin. 2 și alin. 3 din Legea nr. 31/1990, hotărârile adunării generale contrare legii sau actului constitutiv pot fi atacate în justiție, în termen de 15 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, de oricare dintre acționarii care nu au luat parte la adunarea generală sau care au votat contra și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal al ședinței, iar când se invocă motive de nulitate absolută, dreptul la acțiune este imprescriptibil, cererea putând fi formulată și de orice persoană interesată.

(…) în vedere că apelantul-reclamant (…) este asociat al societății (…) S.R.L. și nu a luat parte la adunarea generală din data de 01.09.2021, acesta are calitate procesuală activă pentru a ataca hotărârea adunării generale a asociaților prin care a fost numit noul administrator (…) instanță a reținut în mod nelegal incidența interdicției prevăzute de art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990, având în vedere că aceasta se aplică exclusiv membrilor consiliului de administrație și ai consiliului de supraveghere în ceea ce privește atacarea hotărârii adunării generale privitoare la revocarea lor din funcție, pe când în prezenta cauză reclamantul (…) a acționat în calitatea sa de asociat, solicitând anularea hotărârii adunării generale a asociaților prin care a fost numit un nou administrator, astfel cum reiese din petitul cererii de chemare în judecată.

Omisiunea primei instanțe de a observa conținutul integral al hotărârii care face obiectul cererii de chemare în judecată determină nelegalitatea sentinței pronunțate, cu atât mai mult cu cât acest aspect a fost deja stabilit și prin Decizia nr. (…)/A din data de 11 ianuarie 2022 pronunțată de Curtea de Apel București – Secția a V-a Civilă în Dosarul nr. (…)/3/2021 (filele 152-158, Vol. I din dosarul tribunalului).

Astfel, în considerentele care au justificat înlăturarea motivelor de apel formulate de pârâta (…) împotriva sentinței prin care Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă a admis cererea de ordonanță președințială și a suspendat executarea hotărârii adunării generale a asociaților din data de 1.09.2021 până la soluționarea acțiunii în anulare ce face obiectul prezentului dosar, instanța de apel a menționat că hotărârea adunării generale a asociaților din data de 01.09.2021 nu a avut ca obiect numai revocarea din funcția de administrator a reclamantului, ci și numirea unui nou administrator pe o perioadă de 3 ani cu puteri depline și actualizarea actului constitutiv față de aceste modificări, precum și că reclamantul nu s-a prevalat de calitatea de administrator, ci de calitatea de asociat, aspecte care rezultă cu evidență chiar din hotărârea adunării generale a asociaților din data de 1.09.2021 și din cererea de chemare în judecată, nefiind combătute în prezenta cauză. (…) în vedere că hotărârea adunării generale a asociaților din data de 1.09.2021 nu cuprinde numai revocarea reclamantului din funcția de administrator, modalitatea în care tribunalul a aplicat dispozițiile art. 132 alin. 4 din Legea nr. 31/1990 contravine prevederilor art. 10 Cod civil, nefiind permisă extinderea limitării dreptului de a ataca hotărârea adunării generale a asociaților la alte situații decât cea prevăzută limitativ de textul de lege.

Astfel cum în mod temeinic s-a susținut prin cererea de apel, admiterea excepției lipsei calității procesuale active de către prima instanță a lăsat fără protecție juridică drepturile reclamantului care decurg din calitatea sa de asociat, respectiv dreptul de a participa la adunarea generală a asociaților și la numirea noului reprezentant legal al societății.

În consecință, Curtea stabilește că apelantului-reclamant, în calitate de asociat al societății (…) S.R.L., nu i se poate refuza dreptul de acces la instanță având ca obiect deducerea judecății a valabilității hotărârii prin care adunarea generală a asociaților a numit, în lipsa sa, un nou administrator, chiar dacă prin aceeași hotărâre a fost dispusă și revocarea reclamantului din funcția de administrator, neexistând nicio dispoziție legală care să prevadă o asemenea limitare.

Pentru aceste considerente, în temeiul art. 480 alin. 3 Cod procedură civilă, reținând că Tribunalul București, prin admiterea, în mod greșit, a excepției lipsei calității procesuale active, a soluționat procesul fără a intra în judecata fondului, precum și că apelantul-reclamant a solicitat expres, prin cererea de apel, trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe, Curtea va admite apelul declarat de apelantul-reclamant (…) împotriva Sentinței civile nr. (…) din data de 23.11.2022 pronunțată de Tribunalul București – Secția a VI-a Civilă în Dosarul nr. (…)/3/2021, în contradictoriu cu intimații-pârâți (…) S.R.L., prin administrator judiciar Gambit S.P.R.L., și (…), va anula sentința atacată și va trimite cauza spre rejudecare primei instanțe. Referitor la excepția lipsei de interes, la susținerea căreia intimata-pârâtă (…) a renunțat în fața primei instanțe, dar a reiterat-o în apel, și la cererea acesteia de acordare a cheltuielilor de judecată efectuate în prezenta cale de atac, Curtea constată că, în urma admiterii apelului, sunt desființate soluțiile de admitere a excepției lipsei calității procesuale active și de respingere a acțiunii fără a se intra în cercetarea fondului, astfel încât judecarea cauzei va continua în fața primei instanțe, litigiul nefiind soluționat pe fond.

Hotarâre nr. 1625/2023 din 02.11.2023 pronunțată de Curtea de Apel București, pentru soluționarea conflictului dintre asociații unui SRL.

Te putem ajuta!

Firma Mea oferă consultanță specializată în dreptul afacerilor, Legea societăților comerciale. Te putem ajuta în chestiuni mai simple, precum este înființarea unei firme (SRL) în București, dar și cu aspecte mai complicate, cum este o fuziune sau o divizare.

Nu ezita, contactează-ne!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment