Curtea de Apel București a stabilit că în cazul decesului unui asociat al SRL societatea va continua cu moștenitorii

Last modified date

Comments: 0

Instanța a arătat că societatea nu poate continua ca SRL cu asociat unic dacă există o clauză de continuare cu moștenitorii

Aspecte importnante:

  • conform legii, un SRL se dizolvă în cazul decesul unuia dintre asociaţi, când  din acest motiv numărul asociaţilor s-a redus la unul singur;
  • cu excepţia cazului când în actul constitutiv există o clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic;
  • Curtea de Apel București a statuat că un SRL nu se dizolvă și nu poate continua nici sub forma de SRL cu asociat unic în cazul decesului unui asociat dacă există o clauză de continuare a societății și certificate de moștenitor care includ părțile sociale ale succesorilor;
  • Curtea de Apel București a stabilit că actul constitutiv al unui SRL care cuprinde o clauză de continuare cu moștenitorii îi este opozabilă asociatului care a intrat mai târziu în firmă;
  • instanța a arătată în hotărâre că asociatul, la intrarea sa în firmă, a semnat actul constitutiv care includea și această clauză, iar în acest mod și-a asumat-o.

Stare de fapt

Societatea (…) SRL a fost înfiinţată în anul 2000. Ulterior, prin decizii ale asociaţilor, aceasta a suferit mai multe modificări, inclusiv privind acţionariatul, ultima dată fiind acţionari în această societate apelantul-pârât (…) şi defunctul său tată, (…) în vedere că în luna iunie 2019, tatăl acestuia a decedat, în baza dispoziţiilor art. 229 alin. (1) şi (2) din legea nr. 31/1990, acesta a hotărât să continue activitatea societăţii cu asociat unic. Reclamanta a formulat cererea de chemare în judecată, menţionând că nu ar fi trebuit să continue activitatea cu asociat unic, având în vedere că există în actul constitutiv clauză de continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii asociatului decedat. Solicită să se aibă în vedere că în actul constitutiv din anul 2000 nu există nicio clauză de continuare a activităţii în caz de deces al unuia dintre asociaţi şi nici măcar nu există vreun act modificator prin care să se fi introdus în actul constitutiv o asemenea clauză.

Instanţa de fond a admis în parte cererea de chemare în judecată şi a anulat hotărârea din anul 2020 şi decizia din anul 2021, susţinând în lipsa unor probe, că modificările au fost făcute în baza unor hotărâri ale adunării generale a asociaţilor, conform art. 204 alin. (1) din legea nr. 31/1990. Potrivit art. 204 alin. (1) din legea nr. 31/1990, actul constitutiv al unei societăţi poate fi modificat doar prin hotărârea adunării generale sau a consiliului de administraţie. În dosarul de fond şi în dosarul de la Registrul Comerţului, nu există vreun act modificator în sensul art. 204 din legea nr. 31/1990 prin care să se fi introdus o asemenea clauză de continuare a activităţii în caz de deces al unuia dintre asociaţi cu moştenitorii acestuia.

Solicită să se aibă în vedere că singurul act care se publică în Monitorul Oficial este acest act modificator, adică hotărârea adunării generale a asociaţilor. Orice persoană interesată ar putea să facă opoziţie împotriva unei hotărâri. Partea adversă susţine că există în actul constitutiv o clauză de continuare a activităţii cu succesorii defunctului. Chiar dacă se depune la Registrul Comerţului un anumit model de act constitutiv, aceasta nu înseamnă că actul constitutiv a fost modificat în sensul în care el este depus la Registrul Comerţului. Pentru a putea modifica un act constitutiv, trebuie să existe o hotărâre (…). Actul constitutiv nici măcar nu se publică în Monitorul Oficial. Singurul act care se publică este hotărârea Adunării Generale a asociaţilor împotriva căreia pot face opoziţie cei interesaţi.

Aşadar, nu se poate face opoziţie la un act constitutiv. În prezenta cauză, nu există un act modificator în sensul art. 204 din legea nr. 31/1990, care să fi modificat actul constitutiv iniţial. Solicită cheltuieli de judecată în cuantum de 2000 de lei.

Intimata-reclamantă (…), prin apărător, solicită respingerea apelului, menţinerea hotărârii atacate ca fiind temeinică şi legală. Raportat la petitul cererii de chemare în judecată, probele administrate şi înscrisurile aflate la dosarul cauzei, în mod corect, instanţa de fond a reţinut un aspect esenţial cu referire la actul constitutiv, ultimul asumat de către defunctul (…) din anul 2014, act constitutiv prin care apelantul-pârât (…) a intrat în societate, a fost asumat de către acesta, a preluat ulterior încă un act constitutiv în care se prevedea aceeaşi clauză, respectiv de continuare cu moştenitorii defunctului. Mai mult, după ce apelantul-pârât (…) a devenit asociat unic, a refăcut actul constitutiv, l-a înregistrat la Registrul Comerţului cu aceeaşi clauză care exista şi anterior, respectiv în cazul decesului unuia dintre asociaţi, societatea continuă cu moştenitorii.

Modificarea care a apărut faţă de actul iniţial din anul 2000, apariţia acestei clauze în actul constitutiv datează din anul 2007, moment în care (…) a devenit asociat unic şi a luat decizia de a reface actul constitutiv cu două elemente, inclusiv cu acest aspect cu privire la această clauză. Ulterior, au avut loc nenumărate alte acte constitutive, ieşire, reintrare a reclamantei (…) în societate. În anul 2014, a fost cooptat (…) în cadrul societăţii. Esenţial este faptul că instanţa de fond a considerat că acest act constitutiv este opozabil apelantului-pârât (…) prin semnare şi prin asumarea pe o perioadă de 6 ani de zile a acestui act constitutiv, inclusiv a acestei clauze.

În mod contrar, ar însemna ca (…) să-şi invoce propria turpitudine; a semnat aceste acte constitutive în anul 2014, şi-a asumat acest act şi a funcţionat societatea timp de 5 ani de zile cu această clauză prevăzută în contract. Nu este vorba de o clauză imperativă la care se referă Registrul Comerţului cu privire la modificările care trebuie să aibă loc prin hotărârea adunării generale a asociaţilor, respectiv capital, asociaţii, administrare, sediu, puncte de vedere. Din acest punct de vedere, în mod corect instanţa de fond a admis cererea de chemare în judecată şi a constatat că este opozabil actul constitutiv, ultimul asumat de către defunct înainte de decesul acestuia. Se invocă o nulitate absolută a acestui act constitutiv chiar de către o persoană care a semnat actul respectiv, dar fără să solicite instanţei de judecată să se constate nulitatea absolută a acestei clauze. Ar fi avut drept să invoce în apărare existenţa unei astfel de clauze, respectiv modalitatea în care celălalt asociat a preluat părţile sociale ale defunctului, doar un creditor al defunctului căruia nu i-ar fi fost opozabil acest act constitutiv, respectiv un creditor care s-ar fi considerat înşelat de către asociatul unic din prezent. Aşadar, numai un creditor al defunctului ar fi putut să invoce această nulitate cu privire la modificarea actului constitutiv, fără o adunare generală a asociaţilor.

Solicită respingerea apelului formulat şi să se constate că instanţa de fond în mod corect a admis acţiunea pe aspectul că actul constitutiv din anul 2014 este opozabil apelantului-pârât şi în consecinţă, a dispus anularea hotărârii (…) din anul 2020 şi decizia asociatului unic din anul 2021. Solicită cheltuieli de judecată în cuantum de 3500 de lei.

În replică, apelanţii-pârâţi, prin apărător, arată că instanţa de fond a reţinut că modificările au fost făcute în baza unor hotărâri generale conform art. 204 din legea nr. 31/1990, hotărâre care nu se regăseşte la dosarul cauzei.

Intimata-reclamantă (…), prin apărător, menţionează că dacă s-ar discuta de o clauză absolută, dar care este înregistrată la Registrul Comerţului pe o perioadă de 5 ani de zile, aceasta devine opozabilă terţilor.

Curtea declară dezbaterile închise şi reţine cauza spre soluţionare.

CURTEA

(…)

La data de 07.07.2021 reclamanta a depus cerere precizatoare c prin care a arătat că a solicitat constatarea nulităţii Deciziei nr. /18.02.2021, ca urmare a constatării nulităţii absolute a Hotărârii (…) nr. 1/10.06.2020, prin care a operat transferul părţilor sociale aparţinând defunctului (…) către asociatul (…), în virtutea principiului anulării actului subsecvent ca urmare a desfiinţării actului principal, conform art. 1254 Cod civil.

(…) cea de a doua cerere precizatoare depusă la dosar la data de 19.01.2022, reclamanta a precizat temeiul juridic al capătului de cerere referitor la desfiinţarea Rezoluţiile ORC-TB nr. 810008/08.07.2020, respectiv art. 25 alin 1 şi art.7 din Legea nr. 26/1990.

(…) sentinţa civilă nr. (…)/16.03.2022,  pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă în dosarul nr. (…)/3/2021, a fost admisă în parte acţiunea formulată, s-a constatat nulitatea absolută a Hotărârii (…) nr. 1/10.06.2020 şi a Deciziei Asociatului Unic nr. 2/18.02.2021, au  fost respinse celelalte capete de cerere, ca inadmisibile, a fost obligat pârâtul (…) la plata către reclamantă a cheltuielilor de judecată în sumă de 5377,44 lei, reprezentând taxa judiciară de timbru, a fost  obligată reclamanta la plata către pârât a cheltuielilor de judecată în sumă de 500 lei, reprezentând parte din onorariul avocatului, au fost compensate în parte cheltuielile de judecată acordate părţilor până la concurenţa sumei de 500 lei şi a fost obligat pârâtul să plătească reclamantei cheltuieli de judecată în sumă de 4877,44 lei.

Pentru a pronunţa această soluţie, instanţa de fond a reţinut că din probatoriul administrat în cauză, respectiv înscrisurile depuse la dosarul cauzei (filele 73-93, 51-56 şi 145-152), rezultă că actul constitutiv al (…) S.R.L. a suferit mai multe modificări de la înfiinţarea societăţii, în anul 2000, şi până la data decesului asociatului majoritar, (…).

Astfel societatea a fost înfiinţată în anul 2000 de către reclamanta (…), care a deţinut calitatea de asociat unic, astfel cum rezultă din încheierea nr. (…) din data de 30.08.2000, pronunţată de judecătorul delegat la Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi din actul constitutiv (file 51-56 ).

În perioada (…), societatea s-a transformat din societate cu asociat unic în societate cu 2 sau mai mulţi asociaţi, intervenind mai multe modificări în structura capitalului social, potrivit susţinerilor reclamantei care a deţinut calitate de asociat.

Conform Actului constitutiv atestat de Avocat (…), sub nr. 429/02.03.2007, la această dată, Societatea  (…) S.R.L. avea un singur asociat, respectiv pe (…), iar potrivit prevederilor art. 12  din  actul constitutiv: „În cazul dobândirii de părţi sociale prin succesiune, societatea va continua activitatea cu moştenitorii asociatului unic.

Acest act constitutiv a fost modificat, astfel cum reiese din Actul constitutiv atestat de Avocat (…), sub nr. 103/10.12.2020, Societatea (…) S.R.L. fiind transformată într-o societate cu răspundere limitată cu doi sau mai mulţi asociaţi,  respectiv (…) (care deţinerea 20 de părţi sociale reprezentând 50% din capitalul social) şi (…) (care deţinerea 20 de părţi sociale reprezentând 50% din capitalul social).

Actul constitutiv al societăţii a fost din nou modificat în data de 07.05.2014, când pârâtul (…) a fost cooptat în societate, acesta dobândind 1 parte socială,  reprezentând 2,44 % din capitalul social, în timp ce (…) şi (…) au rămas să deţină câte 20 de părţi sociale reprezentând, fiecare deţinând  48,78 % din capitalul social.

La scurt timp, respectiv la data de 16.05.2014, Actul constitutiv al societăţii a suferit o nouă modificare ca urmare a transmiterii părţilor sociale deţinute de (…)  către soţul său, (…), acesta din urmă deţinând 40 de părţi sociale reprezentând 97,56 % din capitalul social, iar pârâtul  (…) o parte socială, reprezentând 2,44 % din capitalul social.

Tribunalul a constatat că în cuprinsul Actului constitutiv actualizat la data de 16.05.2014, ca de altfel în toate celelalte forme modificate ale actului adiţional, se regăseşte clauza privind continuarea activităţii societăţii cu moştenitorii, în cazul dobândirii de părţi sociale prin succesiune (art. 12 alin. 3).

Actul constitutiv actualizat la data de 16.05.2014, a fost actualizat în baza Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a asociaţilor (…) SRL din data de 16.05.2014 şi a fost înregistrat în registrul comerţului conform Rezoluţiei nr. 65749/03.06.2014, pronunţată de persoana desemnată din  cadrul Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

(…) urmare, Actul constitutiv actualizat la data de 16.05.2014 este opozabil atât asociatului – pârât (…) cât şi terţilor, în speţă, moştenitorilor asociatului (…), decedat la data de 11.06.2019, astfel cum rezultă  din Certificatul de calitate de moştenitor nr. 4/22.02.2021 eliberat de SPN (…) & Asociaţii (fila 17).

Tribunalul nu a putut primi apărarea pârâţilor conform căreia nu există o prevedere în actul constitutiv al societăţii care să permită continuarea activităţii cu moştenitorii, deoarece este contrazisă de Actul constitutiv actualizat la data de 16.05.2014.

(…) vreme acest act constitutiv a fost înregistrat în registrul comerţului, ca şi celelalte forme actualizate anterioare, înseamnă că modificările au fost făcute în baza unor hotărâri ale adunării generale a asociaţilor, conform prevederilor art. 204 alin 1 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, inclusiv în ceea ce priveşte clauza inserată la art. 12 alin. 3, privitoare la continuarea activităţii societăţii cu moştenitorii în cazul dobândirii părţilor sociale prin succesiune.

Tribunalul a reţinut că potrivit Certificatului de calitate de moştenitor nr. 4/22.02.2021, eliberat de SPN (…) & Asociaţii  (fila 17), reclamanta este moştenitoarea asociatului defunct, (…), în calitate de soţie supravieţuitoare, alături de descendenţii acestuia: (…) – (…) (fiică), (…) (fiică), (…) (fiică) şi (…) (fiu), reclamantei revenindu-i o cotă de 4/16 din masa succesorală, care include toate bunurile aflate în patrimoniul defunctului (…), la data decesului, deci şi cele 40 de părţi sociale reprezentând 97,56 % din capitalul social.

Reclamanta a acceptat expres succesiunea de pe urma defunctului (…),  aceasta fiind cea care, la data de 19.05.2020, a solicitat SPN (…) & Asociaţii deschiderea procedurii succesorale, indicând numele moştenitorilor precum bunurile care compun masa succesorală, printre care şi părţile sociale deţinute de defunct în Societatea (…) SRL.

Conform dispoziţiilor art. 229 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, societăţile cu răspundere limitată se dizolvă în cazul decesul unuia dintre asociaţi, când  din acest motiv numărul asociaţilor s-a redus la unul singur, cu excepţia cazului când în actul constitutiv există clauză de continuare cu moştenitorii sau când asociatul rămas hotărăşte continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.

În prezenta cauză, în actul constitutiv există o clauză de continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii, iar acest aspect a fost cunoscut de către pârâtul (…), care, în calitate de asociat, a semnat actul constitutiv actualizat care cuprinde această clauză.

Cu toate acestea, asociatul pârât (…), a ignorat clauza din actul constitutiv referitoare la continuarea activităţii cu moştenitorii asociatului decedat, şi prin Hotărârea (…) nr. 1 din data de 10.06.2020 (fila 10), adoptată doar cu votul pârâtului, a decis continuarea activităţii societăţii cu asociat unic, preluând cele 4o de păţi sociale deţinute de defunctul (…), deşi legea nu-i conferă acest drept.

De asemenea, la pct. 2 al Hotărârii (…) nr. 1 din data de 10.06.2020, s-a menţionat că dezdăunarea eventualilor moştenitori ai defunctului (…) de către asociatul unic se va face proporţional cu cota deţinută de defunct după ultimul bilanţ contabil aprobat, încălcându-se astfel dispoziţiile art. 229 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 12 alin 3 din Actul constitutiv actualizat la data de 16.05.2014.

Contrar susţinerii pârâţilor, clauza 12 alin. 3 din Actul constitutiv actualizat la data de 16.05.2014, este clară, acesta stabilind că societatea va continua activitatea cu moştenitorii în cazul dobândirii părţilor sociale prin succesiune. Or, calitatea de moştenitor a reclamantei, în calitate de soţie supravieţuitoare, şi calitatea de moştenitori a descendenţilor defunctului (…) (…) a fost stabilită prin certificatul de calitate de moştenitor, astfel că dreptul de moştenire asupra părţile sociale deţinute la Societatea (…) SRL.

(…) în vedere că reclamanta justifică un interese pentru a cere anularea (…) SRL nr. 1 din data de 10.06.2020, acesta fiind moştenitoarea asociatului decedat, (…), precum şi faptul că hotărârea contestată a fost adoptată cu încălcarea dispoziţiilor art. 229 alin. 2 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, precum şi cu încălcarea  Actului constitutiv actualizat la data de 16.05.2014 (art. 12 alin. 3), tribunalul a admis cererea şi a constat nulitatea absolută a (…) SRL  nr. 1 din data de 10.06.2020.

Tribunalul a constatat că deşi pârâtul (…) avea cunoştinţă de deschiderea procedurii succesorale a asociatului decedat, (…), acesta a emis Decizia nr. (…) din 18.02.2021, prin care a decis dizolvare a (…) S.R.L., în condiţiile art. 227 lit. d)  şi art. 235 din Legea nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare şi repartizarea patrimoniului societăţii după stingerea datoriilor doar către asociatul unic (…)

Întrucât Hotărârea (…) nr. 1 din data de 10.06.2020 prin care s-a decis continuarea activităţii societăţii cu asociat unic este nulă absolut şi actul subsecvent, respectiv Decizia nr. (…) din 18.02.2021 este lovit de nulitate, în vedere principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis,  precum şi faptul că potrivit art. 192 alin. 1 din Legea nr. 31/1990 republicată, cu modificările ulterioare, în cazul societăţilor cu răspundere limitată „Adunarea generală decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel.”, (…) deţine doar o parte socială reprezentând 2,44 % din capitalul social,

În ceea ce priveşte capetele de cerere prin care reclamanta a solicitat constatarea nulităţii absolute a Rezoluţiei nr. 81008/08.07.2020 a Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti (ORC-TB) şi radierea din registrul comerţului a tuturor menţiunilor făcute în baza  actelor a căror nulitate a fost solicitată a se constata prin cererea de chemare în judecată precum şi înregistrarea certificatului de calitate de moştenitor în registrul comerţului tribunalul a constatat că sunt inadmisibile.

Astfel pentru verificarea legalităţii Rezoluţiei nr. 81008/08.07.2020, pronunţată de persoana desemnată din cadrul ORC-TB,  legea prevede calea plângerii împotriva rezoluţiei, conform prevederilor art. 6 alin. 3 din OUG nr. 116/2009, acesta nefiind un act subsecvent Hotărârii (…) nr. 1 din data de 10.06.2020, ci prin Rezoluţia nr. 81008/08.07.2020 a fost soluţionată cererea de înregistrare menţiuni a (…) SRL, în baza acestei hotărâri (…).

Cât priveşte rezilierea menţiunilor înregistrate în registrul comerţului în baza Hotărârii (…) nr. 1/10.06.2020 şi în baza Decizia nr. (…)/18.02.2021, acesta poate fi dispusă în condiţiile  art. 25 alin. 1 din Legea nr. 26/1990  în cazul în care prin hotărâri judecătoreşti definitive au fost desfiinţate în tot sau în parte sau modificate actele care au stat la baza înregistrării cu privire la care se solicită radierea, dacă prin hotărârea judecătorească nu a fost dispusă menţionarea în registrul comerţului.

Textul de lege a făcut obiectul unui recurs în interesul legii, Înalta (…) de Casaţie şi Justiţie stabilind prin Decizia nr. X/2006, că „cererea de radiere a unei înmatriculări sau mențiuni din registrul comerțului este admisibilă numai în condițiile în care persoana fizică ori juridică, ce se consideră prejudiciată ca efect al unei înmatriculări sau ca urmare a efectuării unei mențiuni în registrul comerțului, face dovada existenței anterioare a unei hotărâri judecătorești irevocabile prin care au fost modificate, în tot sau în parte, ori au fost anulate actele ce au stat la baza înregistrării a cărei radiere se solicită, dacă prin acea hotărâre nu s-a dispus menționarea ei în registrul comerțului”.

Or, în prezenta cauză nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de art. 25 alin. 1 din Legea nr. 26/1990, întrucât nu există încă o hotărâre judecătorească definitivă de anulare a Hotărârii ### nr. 1/10.06.2020 şi a Deciziei Asociatului Unic nr. 2/18.02.2021, pentru a se dispune radierea menţiunilor înregistrate în baza acestora.

Cât priveşte cererea de înregistrare în registrul comerţului a Certificatului de calitate de moştenitor nr. 4/22.02.2021, acesta nu poate fi admisă întrucât, potrivit art. 1 din OUG nr.119/2009, competenţa de soluţionare a cererilor de înregistrare în registrul comerţului aparţine directorului oficiului registrului comerţului de pe lângă tribunal şi/sau persoanei ori persoanelor desemnate de către directorul general al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, iar nu instanţei de judecată.

Pentru toate considerentele mai sus expuse, tribunalul a admis în parte acţiunea, a constatat nulitatea absolută a Hotărârii (…) nr. 1/10.06.2020 şi a Deciziei Asociatului Unic nr. 2/18.02.2021 şi a respins celelalte capete de cerere, ca inadmisibile.

(…)

Împotriva acestei sentinţe au formulat apel pârâţi (…), (…), prin care au solicitat admiterea apelului, schimbarea sentinţei civile apelate în sensul respingerii în totalitate a cererii de chemare în judecată, cu obligarea reclamantei la plata sumei de 1.500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată la instanţa de fond. Cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată din apel.

În motivarea apelului s-a arătat că, inițial, societatea comercială (…) SRL a fost înfiinţată în baza actului constitutiv autentificat sub nr. 7150 din 10.08.2000 de notarul public (…), având ca asociat unic pe reclamanta (…), astfel cum rezultă din încheierea judecătorească nr. 7814/(…) din 30.08.2000, pronunţată de judecătorul delegat de Tribunalul Bucureşti la Oficiul Registrului Comerţului Bucureşti.

Ulterior, prin decizii/hotărâri ale adunării generale a asociaţilor, actul constitutiv al societăţii comerciale (…) SRL a suferit mai multe modificări, inclusiv în ceea ce priveşte acţionariatul, (…), devenind asociat alături de defunctul său tată care era şi administratorul societăţii.

La data de 11.06.2019 a survenit decesul tatălui, iar societatea comercială (…) SRL a rămas fără administrator şi în imposibilitate de a adopta vreo hotărâre cu privire la desfăşurarea activităţii.

În atare situaţie, având în vedere dispoziţiile art. 229 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 31/1990, la 10.06.2020, (…) a decis continuarea activităţii societăţii cu asociat unic şi dezdăunarea moştenitorilor defunctului (…), proporţional cu cota deţinută de defunct după ultimul bilanţ contabil aprobat.

A arătat la fond că în actul constitutiv de înfiinţare autentificat sub nr. 7150 din 10.08.2000 de notarul public (…), nu există prevăzută nicio clauză de continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii în caz de deces a unuia dintre asociaţi.

Au fost redate prevederile art.204 alin.1, 4 și 5 din Legea nr.31/1990 arătându-se că atâta timp cât nu există un act modificator care să modifice actul constitutiv inițial, în sensul continuării activităţii societăţii cu moştenitorii, în caz de deces a unuia dintre asociaţi, asociatul rămas poate să hotărască continuarea existenţei societăţii sub forma societăţii cu răspundere limitată cu asociat unic.

Reclamanta a susţinut că în actul constitutiv există clauză de continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii, în caz de deces a unuia dintre asociaţi şi că părţile sociale deţinute de defunct trebuiau preluate de moştenitorii acestuia.

La fond a solicitat instanţei să-i pună în vedere reclamantei să facă dovada acestei modificării, conform legislaţiei în vigoare, însă la dosar nu există nicio hotărâre (…) prin care să fie introdusă o asemenea clauză.

Simplu fapt că a fost depus la Registrul Comerţului un anumit model de act constitutiv, nu reprezintă o modificare a clauzelor actului constitutiv. Trebuie să se aibă în vedere că actul constitutiv nici măcar nu se publică în Monitorul Oficial, singurul act publicat este actul modificator (decizie asociat unic, hotărâre (…), hotărâre a consiliului de administraţie, respectiv directoratului).

Pentru a pronunţa sentinţa civilă apelată, instanţa de fond a menţionat doar că ”câtă vreme acest act constitutiv a fost înregistrat în registrul comerţului, ca şi celelalte forme actualizate anterioare, înseamnă că modificările au fost făcute în baza unor hotărâri ale adunării generale a asociaţilor, conform prevederilor art. 204 alin 1 din Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările ulterioare, inclusiv în ceea ce priveşte clauza inserată la art. 12 alin. 3, privitoare la continuarea activităţii societăţii cu moştenitorii în cazul dobândirii părţilor sociale prin succesiune.”

Trebuie să se observe că la dosarul cauzei nu există nici o hotărâre a adunării generale în ceea ce priveşte introducerea unei clauze de continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii, în caz de deces a unuia dintre asociaţi, instanţa de fond pronunţând o hotărâre pe baza unor presupuneri, nu pe dovezi concrete.

(…) urmare, având în vedere că actul constitutiv nu a fost modificat printr-o hotărâre a adunării generale în ceea ce priveşte introducerea unei clauze de continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii, în caz de deces a unuia dintre asociaţi, (…) a hotărât continuarea activităţii societăţii cu asociat unic şi dezdăunarea moştenitorilor defunctului (…), proporţional cu cota deţinută de defunct după ultimul bilanţ contabil aprobat.

Decesul unui asociat în societatea cu răspundere limitată nu transferă această calitate succesorilor legali ori testamentari, ci doar dreptul subiectiv de a pretinde contravaloarea părţilor sociale deţinute de autorul lor. Reclamanta face o confuzie între calitatea de creditor şi cea de asociat, pe care însă aceasta nu o poate pretinde. Dreptul moştenitorilor la plata contravalorii părţilor sociale se naşte din lege şi el reprezintă acoperirea prejudiciului încercat prin pierderea proprietăţii părţilor sociale ale autorului.

Redistribuirea părţilor sociale ale defunctului către asociatul rămas implică naşterea în patrimoniul succesorilor acestuia a unui drept de creanţă pentru respectivele părţi sociale, drept de creanţă ce poate fi exercitat în condiţiile dreptului comun faţă de societatea comercială la care cel decedat a exercitat funcţia de asociat.

Nu poate fi sancţionată cu nulitatea absolută o hotărâre în cadrul căreia asociatul rămas a decis redistribuirea părţilor sociale aparţinând asociatului decedat către acesta, cât timp prin această decizie nu a fost încălcată nicio prevedere legală.

Mergând mai departe, clauza invocată de reclamantă nu prevede în mod expres că în caz de deces al unuia dintre asociaţi, societatea va continua activitatea cu moştenitorii, ci din formularea acesteia rezultă că doar în cazul în care părţile sociale se dobândesc prin succesiune, societatea va continua activitatea cu moştenitorii.

Or, la momentul la care (…) a decis continuarea activităţii societăţii cu asociat unic şi dezdăunarea moştenitorilor defunctului (…), proporţional cu cota deţinută de defunct după ultimul bilanţ contabil aprobat, părţile sociale nu erau dobândite prin succesiune.

De altfel, pârâţii au aflat abia la începutul anului 2021 că reclamanta, soţia tatălui acestora, a decis unilateral deschiderea procedurii succesorale de pe urma defunctului lor tată, fiind singura care s-a prezentat la notar pentru deschiderea procedurii succesorale, fiind cea care a completat şi a semnat cererea la notar.

(…) urmare, având în vedere toate dispoziţiile legale sus-amintite, moştenitorii nu dobândesc calitatea de asociat, ci dobândesc doar un drept de creanţă asupra societăţii constând în contravaloarea părţilor sociale.

Pentru a admite cel de-al doilea capăt al cererii de chemare în judecată instanţa a motivat doar faptul că ”întrucât Hotărârea (…) nr. 1 din data de 10.06.2020 prin care s-a decis continuarea activităţii societăţii cu asociat unic este nulă absolut şi actul subsecvent, respectiv Decizia nr. # din 18.02.2021 este lovit de nulitate, având în vedere principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis”

În drept s-au invocat prevederile art.466 și urm. CV.pr.civ.

Intimata reclamantă (…) a formulat întâmpinare, prin care au solicitat respingerea apelului ca nefondat.

În motivarea întâmpinării s-a arătat că instanța de fond a făcut o corectă apreciere a probelor administrate în cauză, având în vedere Actul Constitutiv actualizat în data de 16.05.2014 (ultimul Act Constitutiv al (…) SRL semnat de către defunctul (…), în mod corect statuând că acest Act Constitutiv este opozabil atât asociatului (…), cât şi celorlalți moştenitori ai defunctului (…)

Instanţa de fond a constatat că atât Actul Constitutiv din 07.05.2014, când pârâtul (…) a fost cooptat în societate, cât şi cel din 16.05 2014 (prin care reclamanta a ieşit din societate) iar societatea a rămas cu 2 asociaţi (…) prevedeau clauza menționată în art. 12.

De asemenea, instanţa de fond a motivat admiterea acestui capăt de cerere şi pe aspectul că reclamanta (…) a deschis dezbaterea succesorală la data de 19.05.2020, incluzând în masa succesorală şi părţile sociale deţinute de defunct în cadrul societăţii (…), iar prin eliberarea Certificatului de moştenitor nr.4/22.02.2021 a făcut dovada calității de moştenitoare a defunctului (…) împreună cu ceilalţi pârâţi.

Potrivit art. 12 din Actul Constitutiv al societăţii, teza a 3-a, s-a prevăzut că “în cazul dobândirii de părţi sociale prin succesiune, societatea va continua activitatea cu moştenitorii”.

(…) această formulare, este cert că asociaţii au prevăzut o clauză de continuare a activităţii societăţii cu moştenitorii, în caz de deces a unuia din asociaţi.

Plecând de la sintagma “în caz de succesiune”, coroborat cu faptul că anterior emiterii Hotărâm (…) nr. 01 din 10.06.2020, începuse dezbaterea succesorală cu includerea părţilor sociale din (…) SRL în masa succesorală, este cert faptul că a existat pe de o parte voinţa asociaţilor ca activitatea să continue cu moştenitorii, iar pe de altă parte şi voinţa moştenitorilor (sau cel puţin a reclamantei) de a prelua părţile sociale din (…), în cadrul procedurii succesorale

(…) urmare, la momentul decesului lui (11.06.2019) Actul Constitutiv valabil înregistrat la Registrul Comerţului era cel modificat/actualizat de către asociaţi în data de 16.05.2014, Act Constitutiv în care era prevăzută clauza de continuare a societăţii cu moştenitori în caz de deces al unuia dintre asociaţi (art. 12 din Act Constitutiv).

(…) urmare, acesta (cel din 2014) este Actul Constitutiv valabil, semnat şi asumat de către asociaţi (inclusiv de) ca reprezentând voinţa asociaţilor, fiind înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului, şi nu cel iniţial de constituire a societăţii din anul 2000. (în conformitate cu dispoziţiile legale indicate chiar de către intimaţi, respectiv art. 204 al. l, 4 şi 5 din Legea 31/1990).

De altfel, chiar în Actul Constitutiv încheiat la data de 16.05.2014, asociaţii (inclusiv) au hotărât în mod liber şi de comun acord, continuarea activității societăţii (…) SRL conform prezentului act constitutiv actualizat…” fiind semnat şi asumat la momentul încheierii lui.

Pârâtul (…), prin apărările formulate, își invocă de fapt, o proprie turpitudine în acceptarea Actului Constitutiv încheiat în anul 2014, considerând că ne-am afla în faţa unei clauze (art. 12 din Actul Constitutiv) lovită de nulitate absolută, neopozabilă acestuia, deşi la timpul respectiv a fost asumată de acesta, atât prin semnătură, cât şi prin funcţionarea societăţii în baza acestui Act Constitutiv.

De asemenea, este de remarcat ca aceiaşi clauza considerată de către pârâtul-apelant ca fiind inopozabilă acestuia, este prevăzută şi în Actul Constitutiv cu asociat unic, actualizat şi înregistrat de pârât după Hotărârea (…) nr. 1/10.06.2020.

În ceea ce priveşte capătul de cerere privind nulitatea Deciziei nr. (…)/18.02.2021, instanţa de fond a făcut în mod corect aplicarea dispoziţiilor art. 1254 C.civil potrivit principiului anularii acrului subsecvent în cazul anularii actului principal, fără a mai analiza celelalte motive de nulitate invocate prin cererea precizatoare.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 C.pr.civ.

Sub aspectul probatoriului Curtea a încuviințat și administrat pentru apelanți proba cu înscrisuri.

Soluția Curții de Apel București

Analizând sentinţa apelată prin prisma criticilor formulate şi în raport de actele şi lucrările dosarului, reţine următoarele:

Curtea reține că din înscrisurile de la dosar rezultă faptul că între data înființării societății (…) SRL în anul 2000 și până la data decesului asociatului majoritar (…), în anul 2019, actul constitutiv al societății a suferit mai multe modificări. Astfel, se constată că încă din anul 2007 actul constitutiv actualizat, astfel cum a fost înregistrat la Registrul Comerțului, prevedea la art.12 faptul că „în cazul dobândirii de părți sociale prin succesiune, societatea va continua activitatea cu moștenitorii asociatului unic”. Ulterior societatea s-a transformat din societate cu răspundere limitată cu asociat unic în societate cu răspundere limitată cu doi sau mai mulți asociați.

Ca urmare a Hotărârii Adunării Generale a societății din 18.03.2013, actul constitutiv a fost actualizat, fiind prevăzut la art.12 alin.3 că „în cazul dobândirii de părți sociale prin succesiune , societatea va continua activitatea cu moștenitorii.”(filele 9-19 vol.II dosar apel).

Actul constitutiv al societății a fost din nou modificat în data de 07.05.2014 când a fost cooptat în societate apelantul-pârât (…), menținându-se prevederea de la art.12 alin.3 evocată mai sus. Acest act constitutiv actualizat a fost semnat de toți asociații, inclusiv de apelantul-pârât (…).

În urma Hotărârii Adunării Generale a Asociaților societății din 16.05.2014 a fost actualizat actul constitutiv care a menținut la art.12 alin.3 prevederea de continuare a activității societății cu moștenitorii în cazul dobândirii de părți sociale prin succesiune. Și acest act constitutiv actualizat a fost semnat de apelantul-pârât (filele 14-20 vol.III dosar apel).

Curtea apreciază că apelantul-pârât (…) nu se poate prevala de lipsa unui hotărâri (…) prin care actul constitutiv inițial să se fi modificat prin includerea clauzei de continuare a activității cu moștenitorii asociatului decedat câtă vreme a semnat actele constitutive actualizate din datele de 07.05.2014 și 16.05.2014, aceste acte fiind înregistrate la Registrul Comerțului, deoarece ar însemna că își invocă propria culpă. (…) urmare apelantul-pârât cunoștea existența acestei clauze în cuprinsul actului constitutiv actualizat și a fost de acord cu aceasta din moment ce a semnat actul constitutiv în această formă și timp de cinci ani, până la decesul asociatului (…), a fost de acord ca societatea să funcționeze conform acestui act constitutiv. (…) vreme această clauză din actul constitutiv nu a fost anulată/modificată, ea continuă să producă efecte, fiind opozabilă atât apelantului-pârât cât și terților prin înregistrarea actului constitutiv actualizat la Registrul Comerțului.

Curtea mai constată că deschiderea dezbaterii succesiunii s-a făcut anterior adoptării hotărârii (…) nr.1/10.06.2020, respectiv la data de 19.05.2020, iar în masa succesorală au fost incluse și părțile sociale deținute de defunctul (…) în societatea (…) astfel cum rezultă din cererea adresată Biroului notarial (…)&Asociații (fila 20 dosar fond).  Conform certificatului de calitate de moștenitor nr.4/22.02.2021, intimata-reclamantă (…) are calitate de moștenitor al defunctului (…), alături de apelanții-pârâți și de intimata-pârâtă (filele 17-18 dosar fond).

(…) urmare, având în vedere că toți asociații au semnat actul constitutiv actualizat la data de 16.05.2014 care cuprinde clauza de continuare a activității cu moștenitorii asociatului decedat, iar acesta a fost înregistrat la Registrul Comerțului este evident că acest act reprezintă voința asociaților , astfel că adoptarea Hotărârii (…) nr.1/10.06.2020 s-a făcut cu încălcarea prevederilor actului constitutiv, motiv pentru care în mod corect prima instanță a constatat nulitatea acestei hotărâri.

În ceea ce privește nulitatea Deciziei Asociatului unic nr.2/18.02.2021, întrucât adoptarea acesteia a avut la bază Hotărârea (…) nr.1/10.06.2020 în mod corect prima instanță, aplicând principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, precum și dispozițiile art.192 alin.1 din Legea nr.31/1990 a constatat nulitatea Deciziei, apelanții pârâți neaducând nicio critică concretă cu privire la acest petit.

(…) în vedere aceste considerente, Curtea, în temeiul art.480 alin.1 C.pr.civ va respinge apelul ca nefondat.

În temeiul art.453 alin,.1 C.pr.civ va obliga apelanţii la plata către intimata reclamantă (…) a sumei de 3.500 lei cheltuieli de judecată, reprezentând onorariu de avocat conform chitanței nr.970/17.05.2023 (fila 210 vol.III dosar apel).

Hotarâre nr. 1498/2023 din 12.10.2023 pronunțată de Curtea de Apel București

Te putem ajuta!

Firma Mea oferă consultanță specializată în dreptul afacerilor, Legea societăților comerciale. Te putem ajuta în chestiuni mai simple, precum este înființarea unei firme (SRL) în București, dar și cu aspecte mai complicate, cum este o fuziune sau o divizare.

Nu ezita, contactează-ne!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment