Curtea de Ape Cluj, o decizie cu privire la nivelul minim de informații al convocatorului SA

Last modified date

Comments: 0

Curtea apreciază că modul de exercitare al dreptul la informare, care se realizează prin convocatorul SA, vizează un aspect de legalitate, iar nu de oportunitate și că instanța poate analiza cantitatea de informații.

Aspecte importante:

  • potrivit art. 105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017, cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale a acţionarilor SA, societatea pune la dispoziţia acţionarilor documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu, inclusiv situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende;
  • curtea apreciază că informațiile comunicate de societate prin adresa din 2.05.2022, deși succincte, erau suficiente pentru a justifica motivele și contextul în care societatea prin organele sale de conducere a decis convocarea (…) și a propus ordinea de zi în final soluționată prin hotărârea contestată.

Stare de fapt

Prin sentinţa civilă nr. (…)/CC din 04.10.2022 pronunţată în dosarul nr. (…)/1285/2022 al Tribunalului Specializat (…) s-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta (…) SA, în contradictoriu cu (…) SA.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că prin Hotărârea nr. 1 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor (…) SA adoptată la data de 5.05.2022 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 2366/6.06.2022 (f. 7) s-a hotărât completarea actului constitutiv al societăţii cu următorul obiect secundar de activitate: cod CAEN 3511-Producţia de energie electrică şi a fost aprobat Actul constitutiv actualizat al societăţii.

În convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 1329/31.03.2022 a fost menţionată ordinea de zi a adunării generale, la pct. 1 şi 2 fiind aprobarea completării actului constitutiv al societăţii cu obiectul secundar de activitate: cod CAEN 3511-Producţia de energie electrică şi aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii(f.29).

Prin adresa nr. 4035/28.04.2022, reclamanta (…) SA, care deţine 32,127% din capitalul social al (…) SA, a solicitat, în conformitate cu prevederile art. 105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017, ca societatea să pună la dispoziţia acţionarilor documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi(f.13).

La data de 2.05.2022, pârâta emite o informare către acţionari în care se arată că, având în vedere evoluţia preţului la energie electrică, lucru care va influenţa cheltuielile de exploatare ale societăţii, se propune acţionarilor să aibă în vedere posibilitatea accesării de către societate a fondurilor de sprijin pentru realizarea unei investiţii în vederea producţiei de energie electrică prin instalarea de panouri fotovoltaice în incita societăţii. Pentru accesarea fondurilor, autorităţile solicită ca societăţile care apelează la un astfel de sprijin de finanţare pentru realizarea de investiţii în producţia de energie electrică din surse regenerabile, trebuie să aibă ca obiect de activitate Producţia de energie electrică, cod CAEN 3511(f.24). Societatea a informat acţionarii că are în vedere să realizeze o investiţie de acest gen pentru a putea beneficia de schema de ajutor.

Prin cererea formulată de reclamanta (…) SA s-a solicitat constatarea nulităţii absolute a hotărârii adoptate la data de 5.05.2022, motivat de încălcarea dreptului la informare al acţionarilor consacrat de art. 105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017, precum şi de încălcarea dispoziţiilor art. 117 alin. 6 şi alin. 7 din (…) nr. 31/1990 privind convocarea acţionarilor.

Cu referire la dreptul la informare, reclamanta pretinde că informaţiile oferite de societate nu au fost suficiente deoarece nu conţin un plan de afaceri detaliat cu o justificare a investiţiei cheltuielilor şi randamentului şi nu arată dacă investiţia se face doar pentru acoperirea nevoilor societăţii sau se are în vedere şi o investiţie destinată producerii de energie electrică pentru alţi consumatori.

Potrivit art. 105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017, cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale a acţionarilor, societatea pune la dispoziţia acţionarilor documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu, inclusiv situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende.

Soluția Tribunalului

Instanţa a reţinut că lipsa informaţiilor pretinse de reclamantă nu afectează dreptul la informare al acţionarilor deoarece acestea ar fi fost apte să justifice oportunitatea şi necesitatea adoptării hotărârii, fără a afecta legalitatea acesteia.

(…) adevărat că prin completarea obiectului de activitate, se prezumă că organele de conducere ale societăţii au previzionat dezvoltarea afacerii, însă întocmirea unui plan de afaceri detaliat nu constituie o condiţie obligatorie prealabilă adoptării hotărârii şi nu intră în conţinutul dreptului la informare. Acţionarii aveau dreptul ca, în cadrul şedinţei, să dezbată aspectele privind oportunitatea modificării obiectului de activitate al societăţii, inclusiv din perspectiva investiţiilor ce ar putea fi făcute, fiind liberi să îşi exprime votul negativ dacă apreciau că această măsură este contrară interesului societar.

Drept urmare, s-a apreciat că dreptul la informare al acţionarilor s-a realizat prin publicarea convocatorului cu redarea completă a textului de completare a actului constitutiv şi prin răspunsul oferit la solicitarea reclamantei din data de 28.04.2022, nefiind necesar a se pune la dispoziţia acţionarilor alte documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi.

Cu referire la modalitatea în care s-a realizat convocarea, instanţa a reţinut că aceasta cuprinde menţionarea explicită a problemelor care fac obiectul dezbaterilor, precum şi textul integral al propunerii pentru modificarea actului constitutiv, fiind respectate cerinţele art. 117 alin. 6 şi 7 din Legea nr. 31/1990.

(…) de considerentele de fapt şi de drept reţinute, s-a apreciat că  Hotărârea nr. 1 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor (…) SA adoptată la data de 5.05.2022 nu este contrară legii, nefiind îndeplinite cerinţele impuse de art. 132 din Legea nr. 31/1990, motiv pentru care s-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta (…) SA.

Motive de apel

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel Societatea de (…) SA, solicitând admiterea apelului, schimbarea în tot a hotărârii apelate, cu consecinţa admiterii cererii de chemare în judecată.

În motivele de apel se arată că instanţa de fond nu s-a pronunţat cu privire la motivele invocate de apelantă şi nici nu a motivat hotărârea cu privire la aspectele analizate, iar, de pe altă parte, considerentele sunt neîntemeiate.

(…) că deşi a invocat nerespectarea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 105 alin. (22) din Legea 24/2017 cu privire la punerea la dispoziţie a documentelor şi informaţiilor, instanţa de fond nu s-a pronunţat sub acest aspect, nefăcând aprecieri cu privire la respectarea termenului, ci doar referiri la conţinutul obligaţiei de informare.

Apreciază că motivarea este esenţială prin raportare la art. 425 C. pr. Civ., trebuind să conţină motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază soluţia, adică motivele pentru care s-a respins cererea; este adevărat că motivarea este o chestiune de calitate, iar nu de cantitate, însă instanţa, pe aspectul mai sus arătat, nu s-a pronunţat în niciun fel.

Instanţa în mod nefondat apreciază că lipsa informaţiilor pretinse de apelantă nu afectează dreptul la informare al acţionarilor, aspect pe care îl critică în condiţiile în care prin această manieră de soluţionare instanţa a cenzurat dreptul subiectiv al acţionarilor, intrând în zona de analiză a oportunităţii şi calităţii informaţiilor respective.

Instanţa a ignorat principala critică sub acest aspect, anume că informarea nu s-a făcut conform legii, iar aşa-zisele informaţii transmise de intimata-pârâtă pe data de (…)/05/2022, deci cu trei înaintea desfăşurării adunării au fost formulate urmare a constatării făcute de SIF (…) de încălcare a art. 105 alin. (22) prin nepunerea la dispoziţie a unor documente sau informaţii.

Aşadar, sub aspectul respectării termenului de 30 de zile, nu există dubiu, intimata-pârâtă fiind în culpă, netransmiţând informaţiile necesare, condiţie esenţială pentru protejarea intereselor acţionarilor.

Instanţa de fond, în mod cu totul nejustificat, apreciază că lipsa informaţiilor pretinse nu afectează dreptul la informare deoarece acestea ar fi apte să justifice oportunitatea. În primul rând, instanţa, sub acest aspect, face o gravă confuzie apreciind că dreptul al informare ca drept esenţial vizează oportunitatea, iar nu legalitatea; considerăm că dreptul al informare asigură exprimarea voinţei acţionarilor şi implicit voinţa societăţii, că este un drept esenţial şi că nerespectarea sau minarea respectării acestuia atrage nelegalitatea hotărârii astfel adoptate.

Pe de altă parte, instanţa nu motivează în ce sens apreciază că nu afectează dreptul al informare, care sunt criteriile care au condus la aprecierea suficienţei respectivelor informaţii. Aşa cum a susţinut şi la fond, transmiterea cu trei zile înainte de adunare a unei motivări conţinând jumătate de pagină nu poate fi apreciată ca fiind suficientă în sensul informării acţionarilor.

Din această perspectivă, legiuitorul a oferit în art. 30 din Legea 47/2017 un criteriu pe care instanţa de fond ar fi trebuit să îl aibă în vedere, anume ca informaţiile să fie relevante; dimpotrivă, în loc ca instanţa să verifice îndeplinirea acestui standard, instanţa a apreciat că nu e necesară întocmirea unui plan de afaceri detaliat, care n-ar fi o condiţie obligatorie şi care nu intră în conţinutul dreptului la informare; sub acest aspect soluţia este criticabilă pentru că instanţa stabileşte fără temei de drept conţinutul expres al dreptului la informare odată ce un plan de afaceri nu intră în acest conţinut, fără a spune care sunt elementele care ar intra; pe de altă parte, apelanta a dat un exemplu de minimă diligentă, comun în practica afacerilor, de întocmire a unui plan de afaceri odată ce conducerea intimatei-pârâte este cea care a înţeles să modifice obiectul de activitate tocmai în vederea desfăşurării respectivelor activităţi.

(…)

Soluția Curții de Apel Cluj

Analizând apelul declarat în cauză, curtea reţine următoarele.

În convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr.1329/31.03.2022 a fost menţionată ordinea de zi a adunării generale, la pct. 1 şi 2 fiind menţionate aprobarea completării actului constitutiv al societăţii cu obiectul secundar de activitate: cod CAEN 3511-Producţia de energie electrică şi aprobarea actului constitutiv actualizat al societăţii.

Prin adresa nr. 4035/28.04.2022, apelanta reclamanta (…) SA, care deţine 32,127% din capitalul social al (…) SA, a solicitat, în conformitate cu prevederile art.105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017, ca societatea să pună la dispoziţia acţionarilor documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi.

La data de 2.05.2022, intimata pârâtă a emis o informare către acţionari în care se arată că, având în vedere evoluţia preţului la energie electrică, lucru care va influenţa cheltuielile de exploatare ale societăţii (…)

Prin Hotărârea nr. 1 a Adunării generale extraordinare a acţionarilor (…) SA adoptată la data de 5.05.2022 şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr. 2366/6.06.2022 s-a hotărât completarea actului constitutiv al societăţii cu următorul obiect secundar de activitate: cod CAEN 3511-Producţia de energie electrică şi a fost aprobat Actul constitutiv actualizat al societăţii.

Apelanta reclamantă  (…) SA a criticat această hotărâre, susţinând că a fost adoptată cu încălcarea dreptului la informare al acţionarilor reglementat de art. 105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017, precum şi cu încălcarea dispoziţiilor art. 117 alin. 6 şi alin. 7 din #### nr.31/1990 privind convocarea acţionarilor.   Acţiunea a fost respinsă prin sentinţa apelată.

Prin calea ordinară de atac promovată, apelanta a susţinut că instanţa de fond a omis să se pronunţe asupra încălcării termenului de 30 zile reglementat de art. 105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017, făcând aprecieri doar cu privire la conţinutul obligaţiei de informare.

Examinând aceste susţineri, curtea reţine că, în conformitate cu prevederile art. 105 alin.22 din Legea nr. 24/2017, cu cel puţin 30 de zile înainte de data adunării generale a acţionarilor, societatea pune la dispoziţia acţionarilor documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu, inclusiv situaţiile financiare anuale, raportul anual al consiliului de administraţie, respectiv raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere, precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende.

Privitor la această normă ce reglementează informarea acționarilor anterior adunărilor generale ale societăților pe acțiuni admise la tranzacționare, trebuie reținut că dreptul la informare este un mecanism esențial prin care este valorificat principiul protecției investitorilor.

Informarea de către societate a acționarilor săi cu privire la documentele sau informațiile relevante ce vizează problemele înscrise pe ordinea de zi este esențială pentru exercitarea de către aceștia a dreptului la informare și pentru formarea conștientă a opțiunii de vot. În acord cu susţinerile apelantei, curtea apreciază că modul de exercitare al dreptul la informare vizează un aspect de legalitate, iar nu de oportunitate, iar încălcarea dispoziţiilor art. 105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017 poate fi supusă unei analize în cadrul unui examen de legalitate asupra hotărârii (…) adoptate în aceste condiţii.

Prin cererea de chemare în judecată, apelanta reclamantă a susţinut încălcarea dispoziţiilor art. 105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017, afirmând că hotărârea (…) contestată este lovită de nulitate absolută, deoarece încalcă dreptul la informare al acționarilor în condițiile în care pârâta a transmis o informare doar la data de 29.04.202, în timp ce ###  extraordinară fusese convocată pentru 5.05.2022, adică cu nerespectarea termenului de 30 de zile stabilit prin norma menționată, iar pe de altă parte respectiva informare are un caracter pur formal, deoarece nu conține suficiente informații și explicații menite să informeze pe deplin pe acționari.

(…) instanţă a analizat modul de aplicare a dispoziţiilor art. 105 alin. 22 din Legea nr.24/2017 doar din perspectiva conţinutului dreptului la informare, (…).

(…) real aşadar faptul că nu s-a analizat respectarea dispoziţiilor art. 105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017 din perspectiva termenului în care trebuie comunicate informaţiile privitoare la ordinea de zi, anterior adunării generale a acţionarilor, aspect care va fi examinat în prezenta cale de atac, ce permite un examen devolutiv al cauzei, sub toate aspectele invocate de părţi.

(…) evocată instituie un termen de 30 zile anterior adunării generale a acţionarilor în care societatea are obligaţia de a pune la dispoziţia acţionarilor documentele sau informaţiile ce vizează problemele înscrise pe ordinea de zi, pe website-ul propriu.

Referitor la natura normei ce reglementează obligaţia societăţii de a furniza aceste informaţii, inclusiv termenul în care informaţiile trebuie puse la dispoziţia acţionarilor, instanţa de apel apreciază că norma este imperativă, stabilind o conduită obligatorie în sarcina societăţii, şi de ordine privată, finalitatea urmărită fiind aceea de a asigura tuturor şi fiecărui acţionar în parte posibilitatea de a se documenta în mod adecvat asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi. Devreme ce scopul normei este acela de a proteja interese particulare, respectiv interesele acţionarilor, ca subiecţi de drept vizaţi de obligaţia societăţii la informare, în opinia curţii norma este una de ordine privată, chiar dacă este imperativă.

Din această perspectivă, o eventuală încălcare a normei poate atrage nulitatea relativă, condiţionată de dovedirea unei vătămări, respectiv a unui eventual prejudiciu produs părţii care reclamă încălcarea normei, nefiind suficientă simpla constatare a nerespectării normei, pentru a opera sancţiunea juridică a nulităţii.

Or, este certă nerespectarea termenului de 30 zile în care societatea (…) SA avea obligația de a publica pe site-ul propriu informațiile necesare cu privire la punctele înscrise pe ordinea de zi, nefiind contestat acest aspect de către intimată.

Cu toate acestea, societatea a furnizat apelantei reclamante informațiile solicitate prin adresa emisă la data de 2.05.2022, iar apelanta nici nu a invocat și nici nu a probat că nerespectarea termenului de 30 de zile anterior (…) în care informațiile trebuiau publicate i-ar fi produs un prejudiciu, în sensul că nu ar fi avut timp să studieze informațiile ce au fost în final comunicate cu 3 zile anterior  (…) în care s-au dezbătut problemele menționate în convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV a, nr.1329/31.03.2022. Deoarece apelanta nu a probat producerea unei vătămări prin încălcarea de către societate a dispoziţiilor art. 105 alin. 22 din Legea nr. 24/2017, sub aspectul termenului de furnizare a informaţiilor relevante, nu este incidentă sancţiunea nulităţii hotărârii (…) adoptate în aceste condiţii.

Cât privește critica apelantei în sensul că prima instanță ar fi analizat conținutul dreptului la informare intrând în zona de analiză a oportunității și calității informațiilor respective, curtea observă faptul că prin cererea de chemare în judecată apelanta reclamantă a invocat insuficiența informațiilor furnizate, arătând în acest sens faptul că informarea din 2.05.2022 are un caracter pur formal, deoarece nu conține suficiente informații și explicații menite să-i informeze pe deplin pe acționari.

De asemenea, a invocat faptul că acea informare este superficială deoarece nu conține un plan de afaceri detaliat cu o justificare a investiției, cheltuielilor și randamentului, dacă acea investiție se face doar pentru acoperirea nevoilor societății sau dimpotrivă se are în vedere o investiție de sine stătătoare destinată în special producerii de energie electrică pentru alți consumatori.

Or, pentru a răspunde acestor argumente instanța de fond a analizat calitatea informațiilor furnizate de societate, neputându-i-se imputa ca acest examen ar fi fost unul excedentar obiectului sesizării. În același timp, se poate observa că prin aceeași cale de atac apelanta susține că prima instanță a făcut o gravă confuzie apreciind că dreptul la informare ca drept esențial vizează oportunitatea, iar nu legalitatea, această abordare fiind în mod evident una inconsecventă.

Chiar reevaluând această chestiune litigioasă în calea de atac a apelului, curtea apreciază că informațiile comunicate de societate prin adresa din 2.05.2022, deși succincte, erau suficiente pentru a justifica motivele și contextul în care societatea prin organele sale de conducere a decis convocarea (…) și a propus ordinea de zi în final soluționată prin hotărârea contestată.

Astfel, s-a indicat faptul că se intenționează realizarea unei investiții în producția de energie electrică din surse regenerabile, iar în acest sens prin Ghidul solicitantului aferent Schemei de ajutor de stat având ca obiectiv sprijinirea investițiilor destinate instalării de noi capacități de producție a energiei electrice din surse regenerabile, aprobat prin Ordinul Ministerului Energiei nr.281/30.04.2022, este impusă condiția ca societățile ce apelează la un astfel de sprijin de finanțare să aibă ca obiect de activitate Producția de energie electrică Cod CAEN 3511. În acest scop a fost convocată (…)- pentru completarea actului constitutiv al societății cu obiectul secundar de activitate, hotărârea urmând astfel să fie destinată întocmirii dosarului pentru obținerea finanțării respective.

Raportat la etapa de realizare a unei investiții de natura celei menționate, etapă în care societatea doar pregătește documentația pentru accesarea schemei de ajutor de stat, informațiile comunicate asociaților par să aibă un conținut suficient. Faptul că nu s-a prezentat un plan de afaceri privitor la această investiţie nu este apt să conducă la concluzia informării insuficiente a acţionarilor, deoarece nicio normă nu impune comunicarea unor informaţii despre oportunitatea unei investiţii prin prezentarea unui asemenea plan de afaceri detaliat, iar pe de altă parte demersurile pentru realizarea unei asemenea investiţii erau într-o fază incipientă la momentul convocării (…), într-o etapă de pregătire a documentaţiei pentru accesarea unor fonduri de sprijin, iar (…) a fost convocată pentru completarea actului constitutiv cu un obiect secundar de activitate, iar nu pentru aprobarea investiţiei propriu-zise.

Pentru toate considerentele prezentate, neputând fi validate criticile avansate de apelantă, în temeiul dispoziţiilor art.480 al.1 Cod procedură civilă, curtea va respinge apelul declarat de (…) SA împotriva sentinţei civile nr. (…).

Te putem ajuta!

Firma Mea oferă consultanță specializată în dreptul afacerilor, Legea societăților comerciale. Te putem ajuta în chestiuni mai simple, precum este înființarea unei firme, dar și cu aspecte mai complicate, cum este o fuziune sau o divizare.

Nu ezita, contactează-ne!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment