Calitatea de asociat într-un SRL nu se dobândește automat prin succesiune, a decis Curtea de Apel București

Last modified date

Comments: 0

Curtea a indicat că această calitate (asociat SRL) nu se dobândeşte în mod automat doar prin simpla dobândire prin succesiune a părţilor sociale, fiind aplicabile în această situaţie dispoziţiile art.202 alin. 3 din Legea nr.31/1990.

 Aspecte importante:

  • părţile sociale pot fi transmise între asociaţi;
  • dacă actul constitutiv nu prevede altfel, transmiterea către persoane din afara SRL este permisă numai dacă a fost aprobată de asociaţii reprezentând cel puţin trei pătrimi din capitalul social;
  • În cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune, prevederile alin. (2) nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel; în acest din urmă caz, societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat.

Stare de fapt

Pe rol se află, în rejudecare, soluţionarea cererii de apel formulată de apelantul-reclamant (…) împotriva sentinţei civile nr. (…)/24.06.2020, pronunţată de Tribunalul Ilfov Secţia Civilă în dosarul nr. (…)/93/2019, în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi (…) SRL şi (…), cauza având ca obiect acţiune în constatare.

(…)

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de 28.10.2019 pe rolul Tribunalului Ilfov – Secţia civilă, sub nr. (…)/93/2019, reclamantul (…), în contradictoriu cu pârâţii (…) SRL şi (…), a solicitat să se constate calitatea sa de asociat al (…) SRL, prin preluarea părţilor sociale ale defunctului (…), conform certificatului de moştenitor nr. 46/17.05.2019 eliberat de notarul public (…) şi, totodată, a solicitat cheltuielile de judecată ocazionate de prezentul litigiu.

În motivarea acţiunii s-a arătat că prin Contractul de partaj voluntar autentificat sub nr.621/17.05.2019 de către notarul public (…) a preluat integral părţile sociale lăsate moştenire de către tatăl său, iar în ciuda demersurilor ulterior efectuate, în sensul de a soluţiona pe cale amiabilă această situaţie, singura posibilitate de a deveni asociat al societăţii înfiinţate de tatăl său este prezenta cerere de chemare în judecată.

În drept, a invocat dispoziţiile Legii nr.31/1990.

La data de 23.12.2019, pârâţii au depus întâmpinare prin care au solicitat respingerea acţiunii ca neîntemeiată şi nefondată, arătând că la întocmirea actelor de constituire a societăţii (…) SRL, asociaţii au convenit asupra modului de desfăşurare a asocierii în cadrul unei societăţi cu răspundere limitată.

(…)

Prin sentinţa civilă nr. (…)/24 iunie 2020 pronunţată în dosarul nr. (…)/93/2019 Tribunalul Ilfov – Secţia Civilă a respins acţiunea ca inadmisibilă.

Pentru a pronunţa această soluţie tribunalul a reţinut că așa cum rezultă din Actul Constitutiv Actualizat al (…) SRL, această societate comercială cu răspundere limitată a fost înființată de cei doi asociați (…) și (…), acesta din urmă decedând la data de 03.08.2018.

Din certificatul de moștenitor nr.46/17.05.2019 s-a reţinut că de pe urma defunctului (…) au rămas în masa succesorală 20 de părți sociale în valoare totală de 200 lei reprezentând 50% din capitalul social al (…) SRL, iar ca moștenitori au rămas reclamantul (…) în calitate de fiu cu o cotă de 1/2 din masa succesorală și numita (…) în calitate de fiică cu o cotă de 1/2 din masa succesorală.

S-a mai reţinut că potrivit contractului de partaj voluntar autentificat sub nr. 621 din data de 17.05.2019, numita (…) a transmis reclamantului cota sa indiviză de 1/2 din cele 20 de părți sociale reprezentând 50% din capitalul social al (…) SRL, iar prin prezenta acțiune se solicita să se constate calitatea reclamantului de asociat al (…) SRL prin preluarea părților sociale ale defunctului (…).

(…)

Mai mult, s-a adăugat calitatea de asociat nu se poate considera dobândită în mod automat doar prin simpla dobândire prin succesiune a părților sociale, fiind aplicabile în această situație dispozițiile art.202 alin.3 din Legea nr.31/1990 care instituie că în cazul dobândirii unei părți sociale prin succesiune prevederile alin.2 nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel (în speță nu există alte dispoziții derogatorii cuprinse în actul constitutiv al societății), iar în acest din urmă caz, societatea este obligată la plata părții sociale către succesori, conform ultimului bilanț contabil aprobat.

Astfel, s-a observat că prin acțiunea de față se tinde implicit la realizarea dreptului de cooptare în cadrul societății comerciale cu răspundere limitată în calitate de asociat, deși din interpretarea dispozițiilor legale invocate rezultă fără dubiu că, decesul unui asociat și transmiterea pe cale succesorală a părților sociale către moștenitori nu conferă de drept calitatea de asociat în cadrul societății, ci doar dreptul de a pretinde contravaloarea părților sociale în condițiile art. 202 alin. 3 din Legea nr. 31/1990.

De asemenea, în susținerea argumentației deja expuse, s-a apreciat că este de observat și faptul că (…) SRL a emis Hotărârea nr.1 din data de 30.07.2019 prin care s-a decis continuarea existenței societății sub forma unei societăți comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, precum și despăgubirea reclamantului potrivit dispozițiilor art.202 alin.3 din Legea nr.31/1990, ceea ce, în opinia tribunalului a întărit concluzia lipsei caracterului subsidiar al acțiunii.

Pentru aceste motive, tribunalul a respins cererea de chemare în judecată ca inadmisibilă, luând totodată act în temeiul art.9 alin.2 C.pr.civ. că pârâții vor solicita cheltuieli pe cale separată.

Împotriva acestei soluţii, în termenul legal, a declarat apel reclamantul, cererea de apel fiind înregistrată pe rolul Curţii de Apel București – Secţia a V-a Civilă, la data de 04 septembrie 2020.

Motive de apel

Prin apelul declarat reclamantul a solicitat anularea hotărârii atacate şi evocându-se fondul, admiterea cererii de chemare în judecată aşa cum a fost formulată. În subsidiar, reclamantul a formulat apel şi împotriva considerentelor de la alineatele 4, 5 şi 6 din pag. 2 a sentinţei, solicitând ca, în măsura în care soluţia primei instanţe este apreciată corectă, să fie înlăturate aceste considerente care se referă la fondul cauzei, fapt nejustificat prin prisma soluţionării acţiunii pe excepţie.

În motivare, apelantul-reclamant a reiterat aspectele prezentate prin cererea de chemare în judecată şi a subliniat că în condiţiile în care pârâtul (…) a refuzat să îndeplinească formalităţile necesare înregistrării apelantului în societate, nu este justificat ca instanţa de fond să considere că întâi trebuie să meargă la Registrul Comerţului pentru ca acesta să constate refuzul menţionat anterior. Obligarea apelantului de a parcurge o procedură în condiţiile în care instanţa cunoaşte propria-sensibus rezultatul unui asemenea demers, apare ca excesivă.

Apelantul apreciază că prima instanţă în mod greşit a admis excepţia inadmisibilităţii.

(…)

La data de 14.10.2020, prin serviciul Registratură, s-a depus la dosarul cauzei întâmpinarea formulată de intimata-pârâtă (…) SRL şi intimatul-pârât (…) prin care s-a solicitat respingerea apelului ca nefondat. De asemenea, în conformitate cu prevederile art. (…) C.pr.civ. s-a solicitat obligarea reclamantului-apelant la plata cheltuielilor de judecată.

(…)

Decizia Curții de Apel București

Prin decizia civilă nr. (…)/01.02.2021, pronunţată în dosarul nr. (…)/93/2019, Curtea de Apel București – Secţia a V-a Civilă a respins apelul ca nefondat.

Pentru a pronunţa această decizie Curtea a apreciat că în mod corect s-a reţinut de către instanţa de fond faptul că, în cauză, operează excepţia inadmisibilităţii acţiunii, criticile invocate în apel fiind nefondate.

Relativ la calitatea de asociat, s-a indicat că aceasta nu se dobândeşte în mod automat doar prin simpla dobândire prin succesiune a părţilor sociale, fiind aplicabile în această situaţie dispoziţiile art.202 alin.3 din Legea nr.31/1990 care instituie că în cazul dobândirii unei părţi sociale prin succesiune prevederile alin.2 nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel (în speţă neexistând alte dispoziţii derogatorii cuprinse în actul constitutiv al societăţii), iar în acest din urmă caz, societatea este obligată la plata părţii sociale către succesori, conform ultimului bilanţ contabil aprobat.

S-a apreciat a fi relevant şi aspectul reţinut de către instanţa de fond, în sensul că, intimata pârâtă (…) SRL a emis Hotărârea nr. 1 din data de 30.07.2019, prin care s-a decis continuarea existenţei societăţii sub forma unei societăţi comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, precum şi despăgubirea reclamantului potrivit dispoziţiilor art. 202 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, ceea ce întăreşte concluzia lipsei caracterului subsidiar al acţiunii.

(…)

S-a subliniat că atât timp cât moştenitorul persoană fizică are la îndemână o procedură specială pentru înregistrarea menţiunii privind transmiterea părţilor sociale prin succesiune, care potrivit art.1 din OUG nr.116/2009, nu intră în competenţa generală a instanţelor judecătoreşti, o acţiune în constatare adresată în acest sens instanţelor judecătoreşti este inadmisibilă.

În ceea ce priveşte petitul subsidiar al cererii de apel, Înalta (…) a observat că instanţa de apel nu a analizat în concret criticile apelantului, limitându-se să facă referiri de ordin general la cerinţele privind calitatea motivării hotărârilor judecătoreşti şi la dispoziţiile art. 425 alin. 1 lit. b) C.pr.civ.

Cu alte cuvinte, s-a subliniat, instanţa de apel nu s-a pronunţat asupra criticilor din apelul subsidiar la considerente, referitoare la pertinenţa argumentelor expuse la alineatele 4, 5 şi 6 din pag. 2 a sentinţei, în raport cu admiterea unei excepţii de procedură, care face inutilă cercetarea în fond a cauzei.

Pentru aceste considerente, în temeiul art.488 alin.1 pct. 6, art.496 alin.2, art.497 şi art.499 Cod de procedură civilă, Înalta (…) a admis recursul declarat de recurentul-reclamant, a casat decizia atacată şi a trimis cauza spre o nouă judecată instanţei de apel, pentru a fi analizat petitul subsidiar al cererii de apel.

Dosarul a fost restituit Curţii de Apel București, fiind înregistrat pe rolul Secţiei a V-a Civilă, la data de 01.03.2023, sub nr. (…)/93/2019*.

În rejudecare nu au fost administrate probe noi.

Analizând apelul în raport de actele și lucrările dosarului, de criticile formulate și cu observarea prevederilor art.501 şi art.461 alin.2 C.pr.civ., Curtea, constată următoarele:

Cu titlu preliminar Curtea notează că potrivit art.501 alin.3 C.pr.civ. după casare, instanţa de fond va judeca din nou, în limitele casării şi ţinând seama de toate motivele invocate înaintea instanţei a cărei hotărâre a fost casată, iar din considerentele deciziei de casare nr.1767/21.09.2021 rezultă că dosarul a fost trimis spre rejudecare instanţei de apel pentru a fi analizat motivat petitul subsidiar al cererii de apel, respectiv apelul împotriva considerentelor promovat de apelantul reclamant.

Potrivit art.461 alin.2 C.pr.civ. partea poate declara apel împotriva considerentelor hotărârii prin care s-au dat dezlegări unor probleme de drept ce nu au legătură cu judecata respectivului proces sau care sunt greşite ori cuprind constatări de fapt ce prejudiciază partea.

(…)

Te putem ajuta!

Firma Mea oferă consultanță specializată în dreptul afacerilor, Legea societăților comerciale. Te putem ajuta în chestiuni mai simple, precum este înființarea unei firme, dar și cu aspecte mai complicate, cum este o fuziune sau o divizare.

Nu ezita, contactează-ne!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment