Dacă actul constitutiv al societății nu prevede derogări de la regula unanimității, orice modificare a acestuia, incluziv cea privind administratorul SRL, este nelegală, decizie a Curții de Apel Cluj

Last modified date

Comments: 0

Deoarece actul constitutiv al societăţii SRL nu prevede derogări de la regula unanimităţii, orice modificarea a acestuia necesită acordul tuturor asociaţilor SRL, deoarece atunci când obiect al deliberării îl constituie modificarea unor prevederi ale actului constitutiv SRL, indiferent dacă este vorba de prima sau a doua convocare, regula unanimităţii trebuie să se aplice.

Aspecte importante:

  • pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel;
  • hotărârile privind modificarea contractului de societate sau numirea unui administrator unic se iau cu consimţământul tuturor asociaţilor;
  • ”actul constitutiv al societăţii preia întrutotul dispoziţia legală prevăzută la art. 192 alin.2 din LS, respectiv „pentru hotărârea având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de situaţia când legea prevede altfel”;
  • atâta timp cât nici legea şi nici actul constitutiv nu stabileşte împrejurarea că modificarea actului constitutiv se face cu o altă majoritate, concluzia este aceea că hotărârile ### luate fără respectarea acestei unanimităţi sunt lovite de nulitate absolută.

Situație de fapt

Prin sentinţa civilă nr. (…) din 18.03.2022 pronunţată în dosarul nr. (…)/112/2021 al Tribunalului (…) -Năsăud s-a admis, ca fiind întemeiată, cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta (…),  în contradictoriu cu pârâţii Societatea (…) SRL,  (…),   (…) şi (…).

S-a constatat nulitatea hotărârii nr. 372/11.03.2020 adoptată de adunarea generală a asociaţilor (…) SRL, privind revocarea administratorilor societăţii, (…), (…) şi (…)şi numirea administratorilor (…), precum şi pentru aprobarea actului constitutiv actualizat.

S-a dispus radierea tuturor menţiunilor efectuate în baza hotărârii menţionate mai sus şi a actelor constitutive subsecvente.

Au fost obligaţi pârâţii, în solidar, să plătească reclamantei suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a reţinut că în cauză, este criticată legalitatea hotărârii adunării generale a asociaţilor (…)SRL nr. 173/26.10.2021 (fila 11 dosar), prin care, în prezenţa asociaţilor (…), cu unanimitate, s-au hotărât următoarele:

„1. Se revocă toţi administratorii societăţii, respectiv (…).

2. Se aleg în funcţia de administratori şi reprezentanţi ai societăţii următorii: (…).

Mandatul administratorilor este până în data de 13.06.2062 şi vor avea puteri depline conform prevederilor actului constitutiv.

(…) în vedere că actul constitutiv al societăţii nu a fost modificat prin prezenta hotărâre, nu se mai impune adoptarea unui nou act constitutiv.

Se vor face menţiunile privind administratorii societăţii la ORC”.

Cu titlu prealabil, tribunalul a reţinut că, prin schimbarea unei părţi din administratorii societăţii, s-a modificat implicit şi actul constitutiv al acesteia, contrar celor consemnate în hotărârea adunării generale a asociaţilor. Astfel, prin actul constitutiv iniţial au fost desemnaţi în calitate de administratori, pe o perioadă de 50 de ani, reclamanta (…) şi pârâţii (…) şi (…)

Or, pentru a se putea schimba administratorii (fie numirea unuia singur, fie înlocuirea tuturor administratorilor) este imperios necesară adoptarea unei hotărâri a adunării generale a asociaţilor, luată cu unanimitate de voturi, după cum se va detalia în cele ce urmează.

Soluția Tribunalului

De altfel, în acest sens a fost şi soluţia pronunţată de Tribunalul (…)- Năsăud în dosarul nr. (…)/112/2020, prin sentinţa civilă nr. (…)/11.12.2020, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. (…)/16.09.2021 pronunţată de Curtea de Apel  (…) (filele 67-82).

Tribunalul a reţinut că, potrivit art. 1910 alin. 3 Cod civil, modificarea contractului de societate sau numirea unui administrator unic se ia cu consimţământul tuturor asociaţilor.

Potrivit art. 192 din Legea nr. 31/1990: „(1) Adunarea generala decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale, în afară de cazul când în actul constitutiv se prevede altfel. (2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel”.

Art. 5.1 alin. 2 din actului constitutiv al (…) SRL preia dispoziţia legală prevăzută la art. 192 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, stipulând că, pentru hotărârea având ca obiect modificarea actului constitutiv, este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de situaţia când legea prevede altfel.

Cele două acte normative ante-menţionate prevăd ca revocarea/numirea altui administrator să fie efectuată cu votul tuturor asociaţilor, fiind în mod evident o modificare a actului constitutiv în ce priveşte persoana administratorului societăţii, întrucât administratorul societăţii, respectiv identificarea lui, este parte din actul constitutiv al societăţii.

Prin întâmpinarea formulată, pârâţii au susţinut, în esenţă, că regula unanimităţii nu este aplicabilă litigiului pendinte, întrucât, din perspectiva art. 77 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 31/1990, decizia de revocare a administratorilor poate fi adoptată cu votul asociaţilor reprezentând majoritatea absolută a capitalului social.

Soluția Curții de Apel Cluj

Analizând apelul formulat, prin prisma motivelor invocate, Curtea reţine următoarele:

Reclamanta intimată (…) deţine calitatea de asociat şi administrator al societăţii (…) SRL formulând o cerere de chemare în judecată prin care a solicitat constatarea nulităţii Hotărârii (…) a societăţii (…) SRL nr. 173 din data de 26.10.2021 privind revocarea administratorilor societăţii, numirea altor administratori şi aprobarea actului constitutiv actualizat, precum şi radierea tuturor menţiunilor efectuate în baza hotărârii menţionate mai sus şi a actelor constitutive subsecvente în temeiul Legii nr.26/1990.

Cât priveşte starea de fapt, prima instanţă a reţinut că Hotărârea (…) a fost adoptată cu încălcarea normelor imperative consacrate de art. 192 din Legea nr. 31/1990, art. 77 alin.1 şi 2 , art. 197 alin.3 din Legea societăţilor comerciale coroborate cu prevederile art. 5.1 alin.2 din actul constitutiv al societăţii (…) SRL.

În esenţă , prin Hotărârea (…) asociaţii care deţineau la acea dată 80% din capitalul social şi din totalul dreptului de vot în adunarea generală  (…) au hotărât modificarea actului constitutiv al societăţii revocând în acest sens administratorii numiţi, fără a respecta prevederile legale, în speţă hotărârea a fost adoptată fără prezenţa asociatului ce deţine 20% din capitalul social. Prin aceasta, asociaţii majoritari încălcând principiul unanimităţii au revocat cu rea credinţă administratorii societăţii.

A mai reţinut prima instanţă existenţa unei autorităţi de lucru judecat în ceea ce priveşte regula unanimităţii dedusă din pronunţarea deciziei civile nr. (…) din 16.09.2021 a Curţii de Apel  (…) în dosarul nr.  (…)/112/2020, litigiu în cadrul căruia intimata a solicitat anularea unei alte hotărâri (…) (372 din 11.03.2020) prin care asociaţii reprezentând 80% din capitalul social al societăţii (…) SRL au decis revocarea administratorilor desemnaţi prin actul constitutiv, reţinând instanţa cu privire la administrarea societăţii cu răspundere limitată dispoziţiile art. 197 alin.3, respectiv 75, 76, 77 alin.1 şi 79 din (…) anr.31/1990.

Deoarece actul constitutiv al societăţii nu prevede derogări de la regula unanimităţii, orice4 modificarea a acestuia necesită acordul tuturor asociaţilor, deoarece atunci când obiect al deliberării îl constituie modificarea unor prevederi ale actului constitutiv, indiferent dacă este vorba de prima sau a doua convocare, regula unanimităţii trebuie să se aplice, ţinând cont de principiul mutuus consensuns, mutuus dissensuns, dar şi de caracterul intuitu personae al societăţii cu răspundere limitată.

Aceasta întrucât aşa cum s-a relevat şi în doctrină „este nerezonabila  se considera că actul constitutiv încheiat cu acordul de voinţă al tuturor asociaţilor poate fi modificat cu majoritate simplă” prin apelarea la mecanismul instituit de art. 193 alin.3 LS. Fiind prevederi cu titlu de excepţie dispoziţiile art. 193 alin.3 din LS sunt de strictă interpretare şi aplicare.

(…) în vedere că actul constitutiv al societăţii nu prevede o procedură distinctă de adoptare a hotărârilor privind modificarea actului constitutiv, se aplică regula unanimităţii.

Aceleaşi considerente de drept sunt valabile şi în prezentul litigiu deoarece potrivit art. 192 alin.2 LS „pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de cazul când legea sau actul constitutiv prevede altfel”.

În acelaşi sens sunt şi dispoziţiile art. 1910 alin.3 C.civ., potrivit cărora „hotărârile privind modificarea contractului de societate sau numirea unui administrator unic se iau cu consimţământul tuturor asociaţilor. (…) 5 al aceluiaşi articol prevede că orice clauză contractuală prevederilor art. 1910 C.civ., este considerată nescrisă.

Apelanţii susţin că art. 5.1 alin.3 din actul constitutiv al societăţii (…) SRL ar prevede o procedură distinctă referitoare la adoptarea hotărârilor de modificare a actului constitutiv. În realitate, acesta stabileşte regula de majoritate necesară în procedura de adoptare a hotărârilor care nu modifică actul constitutiv, în ipoteza în care la prima convocare nu s-a întrunit majoritatea absolută.

În schimb, art. 5.1 alin.2 din actul constitutiv al societăţii preia întrutotul dispoziţia legală prevăzută la art. 192 alin.2 din LS, respectiv „pentru hotărârea având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar votul tuturor asociaţilor, în afară de situaţia când legea prevede altfel”.

Atâta timp cât nici legea şi nici actul constitutiv nu stabileşte împrejurarea că modificarea actului constitutiv se face cu o altă majoritate, concluzia este aceea că hotărârile (…) luate fără respectarea acestei unanimităţi sunt lovite de nulitate absolută.

O altă critică a apelanţilor face referire la faptul că principiul simetriei nu se aplică în cazul în care se revocă administratorii numiţi prin actul constitutiv.

Şi această critică apare ca nefondată, întrucât în ipoteza în care administratorii sunt numiţi prin actul constitutiv revocarea lor presupune implici o modificare a actului constitutiv, situaţie în care este aplicabil art. 192 alin.2 din LS, respectiv este necesar votul tuturor asociaţilor.

După cum s-a arătat în doctrină legea a instituit principiul simetriei de formă, întrucât administratorii numiţi prin actul constitutiv încorporează voinţa tuturor asociaţilor şi prin urmare trebuie revocaţi de toţi asociaţii, iar administratorii numiţi de adunarea generală cu o majoritate calificată trebuie revocaţi prin aceeaşi majoritate calificată.

Prin decizia Curţii de Apel  (…) nr.622/2018 instanţa a reţinut că în ipoteza în care administratorii sunt numiţi prin actul constitutiv, revocarea lor presupune o modificare a actului constitutiv, astfel că ipoteza normei legale enunţate prin dispoziţiile art. 192 alin.2 din Legea nr.31/1990 este întrunită, iar votul tuturor asociaţilor este necesar. În acest litigiu a fost sesizată Înalta (…) de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile cu privire la dezlegarea unei probleme de drept. Prin decizia nr. (…)/2018 privind pronunţarea hotărâri prealabile cu privire la modul de interpretare al dispoziţiilor art. 192, 194, 197 alin.1 şi 3 şi art. 77 din Legea nr. 31/1990 a fost respinsă sesizarea formulată de Curtea de Apel  (…), iar opiniile redate în argumentaţia apelului de către apelantă de la pct. 50 respectiv pct. 52 din cuprinsul Deciziei sunt contrare prevederilor art. 192 alin.2 din LS.

La pct. 49 din Decizia ICCJ nr. 45/2018 se statuează că prin raportul întocmit în cauză s-a apreciat că, în aplicarea şi interpretarea dispoziţiilor art. 192, 194, 197 alin.1 şi 3 şi art. 77 din Legea nr.31/1990 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, revocarea administratorului unei societăţi cu răspundere limitată desemnat prin actul constitutiv, reprezintă o modificare a acestui act care necesită votul tuturor asociaţilor, exceptând cazul când prin actul constitutiv se prevede astfel.

Nu poate fi validată nici teza potrivit căreia procedura de revocare a administratorului este una specială faţă de procedura de modificare a actului constitutiv pe simplul argument de oportunitate – pentru buna funcţionare a societăţii care prin definiţie este mai util ca deciziile adunării asociaţilor să fie luate cu majoritate decât cu unanimitate, în situaţia în care prin aceasta se încalcă o dispoziţie legală imperativă, cum este şi în cazul de faţă.

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment