Curtea de Apel Timișoara a decis că pot fi convocate două adunări generale a unui SRL printr-un singur convocator

Last modified date

Comments: 0

Pentru a scuti formalitatea unei noi convocări, precum şi pentru a câştiga timpul de 8 zile între prima şi a doua convocare, legea prevede, în mod expres, la art. 118 alin. 1 din legea 31/1990, posibilitatea menţionării în cuprinsul primului convocator a celei de-a doua adunări, singura condiţie impusă de lege fiind ca cea de-a doua adunare să nu fie ţinută în aceeaşi zi, fiind prevederile aplicabile SA, cu privire la care Curtea decide că se aplică și în cazul SRL.

Aspecte importante:

  • administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor SRL la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar;
  • un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social al SRL, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări;
  • administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social al SRL, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar;
  • convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi;
  • adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi.

Stare de fapt

Prin acţiunea înregistrată la Tribunalul (…) la data de 17.02.2022, reclamanta (…) a chemat în judecată pârâţii (…) SRL şi (…), solicitând instanţei să constate nulitatea absolută a adunării generale a asociaţilor pârâtei (…) SRL, din data de 10.12.2021 şi, drept consecinţă, să anuleze toate actele subsecvente acesteia, cu cheltuieli de judecată. În motivarea în fapt a cererii, reclamanta a arătat că, prin această hotărâre, pârâtul (…) a decis numirea sa, în calitate de administrator, cu puteri depline şi nelimitate, pe o durată de doi ani, concomitent cu limitarea puterilor sale deţinute în calitate de administrator. Reclamanta a arătat că adunarea generală a fost ţinută fără convocarea sa, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, arătând că a luat la cunoştinţă de existenţa acesteia doar la semnalarea acestui fapt de către pârâtul (…) (prin acţiunea care face obiectul dosarului nr. (…)/30/2021) şi, ulterior, prin efectuarea de copii de la Registrul Comerţului.

Ca un prim motiv de nulitate a susţinut că în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv art. 195 din Legea 31/1990 convocarea adunării generale a asociaţilor unei societăţi cu răspundere limitată este de competenţa exclusivă a administratorului societăţii, calitatea pe care pârâtul (…) nu o deţinea la acel moment.

A mai arătat că legea prevede dreptul asociatului, care deţine cel puţin o pătrime din părţile sociale, de a formula o cerere de convocare a adunării generale către administrator, dar fără a-i acorda asociatului dreptul de a proceda singur la convocarea adunării.

A mai arătat că actul constitutiv al societăţii pârâte prevede, în mod foarte clar, la art. 12 alin 2, că „administrarea societăţii va fi asigurată de unul sau mai mulţi administratori numiţi prin actul constitutiv sau de adunarea generală a asociaţilor”.

În consecinţa, pârâtul (…) avea dreptul, deţinând 47,619% din părţile sociale în societate, numai de a-i solicita convocarea adunării generale, iar în cazul în care nu dădea curs acestei solicitări, avea dreptul de a se adresa instanţelor competente, spre a-şi exercita acest drept. Reclamanta a mai susţinut că în lipsa sa, voinţa societăţii, exprimată prin hotărârea contestată, nu avea cum sa fie întrunită, existând doar voinţa unilaterală a unuia dintre asociaţi (şi acela minoritar), voinţă care nu poate da eficacitate unei asemenea hotărâri.

A mai arătat că prin această hotărâre s-a eludat voinţa (…), s-au încălcat formalităţile de publicitate a convocării, a normelor referitoare la titularul dreptului de convocare. Pe lângă aceste motive clare, procesul verbal al adunării generale nu putea fi întocmit cu respectarea normelor legale, în lipsa sa neîntrunindu-se cvorumul necesar luării unei asemenea hotărâri.

Ca un alt motiv de nulitate reclamanta a invocat că, pentru a ajunge la adoptarea acestui act unilateral, asociatul minoritar – pârâtul (…) a încălcat inclusiv prevederile actului constitutiv, şi anume disp. art. 9.4 conform căruia, anterior emiterii actului defăimat, era necesară existenţa a două convocări, distincte, ambele comunicate în manieră legală, cea de-a doua convocare trebuind să fie emisă şi transmisă după ce procesul verbal al adunării generale aferente primei adunări ar fi statuat lipsa cvorumului.

Cu toate acestea, în mod fraudulos, în fals, pârâtul a emis actul atacat la data de 10.12.2021, în Timișoara şi nu la sediul social al profesionistului (loc. Orţişoara (…), locul pretinsei convocări), la o oră anterioară pretinsei convocări (astfel cum rezultă din data la care este aplicată semnătura electronică).

Hotărârii emise în modalitatea descrisă mai sus, îi urmează actul constitutiv modificat, act de asemenea emis în fals, în loc. Timişoara. Ulterior, în baza unei mandat dat în fals, au fost depuse înscrisurile la Registrul Comerţului (…), prin cererea de înscriere nr. 153308/10.12.2021. Prin întâmpinarea formulată pârâtul (…), în calitate de asociat şi administrator al pârâtei (…) SRL, a invocat în principal inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată iar, în subsidiar, a solicitat respingerea sa ca neîntemeiată. Cu privire la inadmisibilitatea cererii de chemare în judecată, pârâtul a arătat că reclamanta a solicitat instanţei de judecată să constate „nulitatea absoluta a Adunării Generale a (…) SRL din data de 10.12.2021”, fără însă a indica dispoziţiile legale care reglementează nulitatea unei adunări generale a asociaţilor unei societăţi comerciale.

Pe fondul cauzei, pârâtul a arătat că, la data de 26.11.2021, în virtutea calităţii de asociat al societăţii (…) SRL a convocat, prin intermediul executorului judecătoresc, adunarea generala a asociaţilor, pentru data de 09.12.2021, ora 15.00, la sediul social al societăţii, având ca ordine de zi schimbarea administratorului sau adăugarea unui al doilea administrator, descărcarea de gestiune a actualului administrator, cuantificarea prejudiciilor aduse societăţii de către actualul administrator, limitarea puterii actualului administrator precum şi actualizarea actului constitutiv al societăţii.

Asociatei reclamante (…) i-a fost comunicat convocatorul la data de 26.11.2021, prin depunere la cutia poştală, la adresa de domiciliu a acesteia din Orțișoara, (…), adresă indicată şi în registrul asociaţilor pârâtei (…) SRL. În acelaşi timp, în convocator a fost expres menţionat faptul că, în cazul în care cvorumul necesar adunării generale convocată pentru data de 09.12.2021 nu va fi întrunit, a doua convocare va fi fixată pentru data de 10.12.2021, ora 12.00.

Întrucât la data de 09.12.2022 nu s-a îndeplinit cvorumul necesar, nu s-a procedat la analizarea şi supunerea la vot a ordinii de zi, fiind întocmit în acest sens procesul verbal al nr. 1/09.12.2021. În cuprinsul său s-a menţionat că a doua convocare a fost fixată pentru data de 10.12.2021, ora 12.00, la sediul societăţii.

Pârâtul a arătat că, la data de 10.12.2021, ora 12.00, la sediul social la societăţii din Orțișoara, (…), a avut loc a doua adunare, asociata reclamanta lipsind, în pofida faptului ca a fost legal convocată.

În aceste condiţii, pârâtul a arătat că a adoptat hotărârea (…) nr. 1/10.12.2021 prin care a hotărât:

– suplimentarea numărului de administratori ai societăţii, prin numirea sa în calitate de administrator, pentru o durata de 2 ani de zile, cu puteri depline şi nelimitate de administrare;

– limitarea puterilor de administrare ale administratorului (…), în sensul în care aceasta din urma nu va putea reprezenta singură societatea şi nu va putea realiza niciun act de administrare a societăţii fără acordul său prealabil;

– împuternicirea sa să semneze actul constitutiv actualizat şi să efectueze demersurile necesare în vederea înregistrării hotărârii (…) la Registrul Comerţului. Prin sentinţa civilă nr. (…)/25.10.2022, Tribunalul (…) a respins excepția inadmisibilității şi a admis cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta (…), în contradictoriu cu pârâţii (…) SRL şi (…), cu consecinţa anulării hotărârii (…), din data de 10.12.2021.

(…)

Reclamanta a invocat faptul că nu au fost respectate dispozițiile legale, întrucât doar administratorul societății poate avea inițiativa de a convoca adunarea generală și doar în subsidiar un grup de asociați poate cere administratorului să facă acest lucru, nu să convoace direct adunarea.

Tribunalul a reţinut că, potrivit art. 195 din Legea nr. 31 din 1990, „(1) Administratorii sunt obligaţi să convoace adunarea asociaţilor la sediul social, cel puţin o dată pe an sau de câte ori este necesar. (2) Un asociat sau un număr de asociaţi, ce reprezintă cel puţin o pătrime din capitalul social, va putea cere convocarea adunării generale, arătând scopul acestei convocări. (3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziții speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puțin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ținerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.” Instanța de fond a apreciat că alineatul 2 din dispozițiile legale enunțate anterior trebuie interpretat în sensul că asociații ce reprezintă cel puțin o pătrime din capitalul social pot convoca direct adunarea generală, întrucât dispozițiile legale trebuie interpretate în sensul în care ele produc efecte juridice.

Tribunalul a apreciat că interpretarea dată de reclamantă, prin care a arătat că asociații pot doar să propună administratorului să convoace adunarea generală, ar lipsit de efecte juridice dispozițiile legale, întrucât administratorul, dacă apreciază că este necesară convocarea, poate să o realizeze și la propunerea unui procent mult mai mic de asociați.

A reţinut că, în mod clar, dispozițiile legale au fost aprobate în această formă pentru a da posibilitatea și acționarilor să convoace adunarea generală în lipsa sau în cazul refuzului administratorului de a realiza el însuşi convocarea.

Pentru aceste motive, instanța a respins susținerile reclamantei privind necompetența persoanei care a realizat convocarea, întrucât aceasta a fost realizată în conformitate cu dispozițiile legale arătate anterior, de către un asociat care deținea 47 % din părțile sociale în societate. Tribunalul a reţinut însă ca fiind întemeiate susţinerile reclamantei referitoare la inexistenţa a două convocări legale, arătând că cele două convocări, deși au fost realizate printr-o notificare emisă de executorul judecătoresc, nu respectă dispozițiile art. 193, coroborate cu art. 195 din Legea nr. 31/1990.

Din notificarea numărul 194 din 26 noiembrie 2021, emisă de executorul judecătoresc (…), tribunalul a reţinut că reclamantei i-a fost comunicată o convocare la domiciliul acesteia, la data de 26 noiembrie 2021, ora 15:50. Din conținutul convocării, reiese că aceasta s-a făcut pentru data de 19.12.2021 iar în situația în care nu va fi îndeplinită condiţia de cvorum, a doua convocare a fost fixată pentru data de 10.12.2021, ora 12:00. Conform art. 195 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, „(3) Convocarea adunării se va face în forma prevăzută în actul constitutiv, iar în lipsa unei dispoziţii speciale, prin scrisoare recomandată, cu cel puţin 10 zile înainte de ziua fixată pentru ţinerea acesteia, arătându-se ordinea de zi.” Sub acest aspect, instanţa de fond a apreciat că prima convocare a respectat termenul de 10 zile. Cu toate acestea, cea de-a doua convocare trebuia să respecte și articolul 193 din aceeași lege, potrivit căruia, „dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi.”

A reţinut că dreptul de a realiza o a doua convocare este afectat de o condiție, respectiv aceea că la prima adunare generală nu se poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute, iar în cazul de față, convocarea pentru a doua adunare generală s-a realizat cu nerespectarea acestor dispoziții, întrucât condiția nu era îndeplinită ca urmare a faptului că prima adunare generală nici nu avusese loc. Împotriva acestei sentinţe civile, au declarat apel pârâţii (…) SRL şi (…), prin care au solicitat schimbarea hotărârii atacate, în sensul respingerii cererii de chemare în judecată, ca neîntemeiată.

Motive de apel

În motivare, apelanţii-pârâţi au arătat că prima adunare generală a asociaţilor a avut loc la data de 09.12.2021, când nu a fost îndeplinit cvorumul de vot, astfel că s-a încheiat procesul-verbal nr. 1/09.12.2021 care constituie anexa nr. 2 la întâmpinarea formulată în faţa primei instanţe de judecată şi potrivit căruia: „având în vedere că la această întrunire nu este îndeplinit cvorumul necesar adunării generale convocate, nu se va proceda la analizarea şi supunerea la vot a ordinii de zi”; „a doua convocare este fixată pentru data de 10.12.2021, ora 12:00, la sediul societăţii, conform convocatorului iniţial”; „procesul-verbal s-a încheiat astăzi, 09.12.2021 şi s-a semnat în 2 (două) exemplare originale”.

În aceste condiţii, apelanţii au apreciat că motivele reţinute de către prima instanţă în vederea admiterii cererii de chemare în judecată nu pot fi primite. Intimata-reclamantă (…) a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului declarat şi menţinerea, ca temeinică şi legală, a sentinţei atacate.

Intimata a arătat că, în căile de atac formulate, apelanţii fac abstracţie de faptul că în cauză era necesară existenţa a două convocări distincte, ambele comunicate în manieră legală, cea de-a doua convocare trebuind să fie emisă şi transmisă după ce procesul – verbal al adunării generale, aferent primei adunări, ar fi statuat lipsa cvorumului. Or, în cazul de faţă, nu a existat o a doua convocare.

Totodată, intimata-reclamantă a susţinut că, eludând prevederile legale menţionate mai sus, apelantul-pârât (…) a pus în mişcare un mecanism fraudulos de obţinere a calităţii de administrator cu puteri depline, prin care a înşelat chiar şi vigilenţa lucrătorilor de la Registrul Comerţului (…).

A mai arătat că pentru a se ajunge la adoptarea acestui act în nume singular, asociatul minoritar (…), lăsând la o parte practica legală, a încălcat inclusiv prevederile actului constitutiv – (disp. art. 9.4), conform căruia, anterior emiterii actului defăimat, era necesară existenţa a două convocări distincte, ambele comunicate în manieră legală, cea de-a doua convocare trebuind să fie emisă şi transmisă după ce procesul – verbal al adunării generale aferente primei adunări ar fi statuat lipsa cvorumului.

Susţine că în cazul de faţă nu există o a doua convocare legală. Intimata a menţionat faptul că apelantul-pârât a emis în fals actul anulat, prin antedatare, la data de 10.12.2021, anterior orei 12:00, ora la care ar fi avut loc pretinsa convocare:

1. Procesul-verbal al adunării generale a asociaţilor nr. 1/10.12.2021 (actul care precede hotărârea (…) din 10.12.2021) are ca oră de încheiere ora 15:00, la sediul societăţii, (…), la ora 12:29 în data de 10.12.2021, a aplicat semnătura electronică pe declaraţia de administrator, la ora 12:31 a semnat electronic hotărârea (…) din 10.12.2021 (redactată la Timişoara) şi a depus înscrisurile la Registrul Comerţului (…), prin cererea de înscriere nr. 153308/10.12.2021.

2. Declaraţia de administrator din 10.12.2021 (semnată electronic la ora 12:29), atestată de avocatul ales anterior orei 12:29, confirmă faptul că pârâtul nu era la sediul societăţii, locul pretinsei convocări, la data de 10.12.2022, ora 12:00, acesta fiind la sediul profesional al avocatului dl (…), fiind imposibil ca acesta să fie prezent la ora 12:00 în localitatea Orţişoara, iar la ora 12:29 să fie prezent în localitatea Timișoara (distanţa dintre cele două localităţi putând fi parcursă în minim 40 de minute).

3. Analizând actul contestat în cauză (hotărârea (…) din 10.12.2021), se observă că acesta este emis în localitatea Timișoara, şi nu la sediul social al profesionistului (localitatea Orţişoara, (…), locul pretinsei convocări), aspect recunoscut prin întâmpinare de către pârât. Mai mult, acesta este semnat electronic la ora 12:31, aspect ce atestă faptul că pârâtul nu a fost prezent la convocarea din 10.12.2021, ora 12:00, la sediul social indicat. Ă

Prin încheierea de şedinţă din data de 27 martie 2023, Curtea a respins excepţia tardivităţii apelurilor, invocată de intimată prin întâmpinare.

Apelanţii-pârâţi au depus la dosar şi concluzii scrise.

Soluția Curții de Apel Timișoara

Examinând calea de atac promovată de pârâţi, prin prisma motivelor invocate în scris de aceştia şi a apărărilor formulate în cauză, în condiţiile art. 476 şi urm. Cod procedură civilă, Curtea reţine următoarele:

Reclamanta (…) şi pârâtul (…) deţin calitatea de asociaţi ai societăţii pârâte (…) SRL, reclamanta având o cotă de participare de 52,3809% iar pârâtul 47,6190%. Până la momentul adoptării hotărârii adunării generale ce face obiectul prezentei acţiuni în anulare, reclamanta era singura care deţinea calitatea de administrator.

Pe fondul neînţelegerilor dintre cei doi asociaţi, la data de 26.11.2021, pârâtul, în virtutea calităţii de asociat al societăţii (…) SRL, deţinător al unei participaţii ce depăşeşte o pătrime din capitalul social, a convocat adunarea generala a asociaţilor, având ca ordine de zi schimbarea administratorului sau adăugarea unui al doilea administrator, descărcarea de gestiune a actualului administrator, cuantificarea prejudiciilor aduse societăţii de către actualul administrator, limitarea puterii actualului administrator şi actualizarea actului constitutiv al societăţii.

În cuprinsul convocatorului, pârâtul a menţionat că prima adunare va avea loc în data de 9.12.2021, ora 15, la sediul social al pârâtei, iar în situaţia în care cvorumul necesar nu va fi îndeplinit, a doua adunare va avea loc în data de 10.12.2021, ora 12.

Convocatorul a fost transmis reclamantei (…), prin executor judecătoresc, comunicarea fiind realizată la data de 26.11.2021, prin depunere la cutia poştală, la adresa de domiciliu a reclamantei din Orțișoara, (…), (…) astfel cum rezultă din procesul verbal de realizare a procedurii de comunicare, întocmit de către Biroul Executorului Judecătoresc (…), la data de 26.11.2021.

Întrucât, la data de 09.12.2022, reclamanta nu s-a prezentat, nefiind îndeplinită condiţia de cvorum, pârâtul a ţinut a doua şedinţă, a doua zi, în data de 10.12.2021, ora 12.00.

Întrucât reclamanta nu s-a prezentat la sediul social la societăţii, nici la cea de-a doua convocare, pârâtul (…) a adoptat singur hotărârea adunării generale nr. 1/10.12.2021, prin care a decis suplimentarea numărului de administratori ai societăţii, prin numirea sa în calitate de administrator, pentru o durată de doi ani, cu puteri depline şi nelimitate de administrare, concomitent cu limitarea puterilor de administrare ale reclamantei (…), precum şi modificarea actului constitutiv în sensul acestei hotărâri precum şi efectuarea demersurilor pentru înregistrarea modificărilor la Registrul Comerţului.

(…) prin acţiunea pendinte reclamanta a invocat mai multe motive de nulitate a hotărârii adunării generale, instanţa de apel este limitată la cenzurarea doar a motivului de nulitate referitor la ţinerea celei de-a doua adunări, la sediul social al societăţii (…) SRL, în data de 10.12.2021, ora 12, întrucât numai acest motiv de nulitate, găsit întemeiat de către tribunal, face obiectul cererii de apel formulate de către pârâţi, reclamanta înţelegând să nu atace hotărârea primei instanţe.

Raportat la acest motiv de nulitate, Curtea observă că tribunalul a reţinut din conținutul convocatorului că prima convocare pentru adunarea generală s-a făcut pentru data de 19.12.2021 iar a doua a fost fixată pentru data de 10.12.2021, ora 12:00.

(…) de această stare de fapt, tribunalul a arătat că, potrivit art. 193 din legea 31/1990, dreptul de a realiza o a doua convocare este afectat de o condiție, respectiv aceea că la prima adunare generală nu se poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorității cerute. A observat însă că, în speţă, convocarea pentru a doua adunare generală s-a realizat cu nerespectarea acestor dispoziții, întrucât condiția nu era îndeplinită ca urmare a faptului că prima adunare generală nici nu avusese loc.

Atât considerentele teoretice cât şi raţionamentul tribunalului sunt corecte şi s-ar fi impus a fi menţinute dacă starea de fapt ar fi fost într-adevăr cea expusă. Numai că din cuprinsul convocatorului rezultă că prima adunare generală a fost convocată pentru data de 9.12.2021 şi nu pentru data de 19.12.2021 şi în condiţiile în care nu există indicii că această primă adunare nu ar fi avut loc la această dată, la ora şi în locul indicate în convocator, nu există nici un motiv pentru a conchide că cea de-a doua adunare, fixată pentru ziua următoare, a fost nelegală pe motiv că prima adunare nu a avut loc. (…) în vedere că considerentele pe care tribunalul şi-a întemeiat soluţia de admitere a acţiunii se impun a fi înlăturate, Curtea urmează a analiza celelalte motive de nulitate invocate de către reclamantă referitoare la ţinerea celei de-a doua adunări, motive pe care tribunalul nu le-a mai analizat faţă de cazul de nulitate reţinut.

Astfel Curtea constată că reclamanta a invocat încălcarea atât a prev. art.193 din legea 31/1990, cât şi a art. 9.4 din statutul societăţii (…) SRL, susţinând că potrivit acestor articole, anterior emiterii hotărârii atacate, era necesară existenţa a două convocări, distincte, ambele comunicate în manieră legală, cea de-a doua convocare trebuind să fie emisă şi transmisă după ce procesul verbal al adunării generale aferente primei adunări ar fi statuat lipsa cvorumului.

Pentru a răspunde la aceste critici, Curtea reţine că potrivit art.193 alin. (3) din legea 31/1990 „dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată din nou poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi.

Iar potrivit art.9.4 din statutului societăţii (…) SRL, „dacă adunarea legal constituită nu poate lua o hotărâre valabilă din cauza neîntrunirii majorităţii cerute, adunarea convocată a doua oară poate decide asupra ordinii de zi, oricare ar fi numărul de asociaţi şi partea din capitalul social reprezentată de asociaţii prezenţi”.

 În primul rând, Curtea observă că dispoziţia statutară este aproape identică cu prevederea legală, neavând caracter derogatoriu şi neputând atrage o interpretare diferită faţă de cea legală.

În ceea ce priveşte dispoziţia legală, Curtea reţine că există interpretări doctrinare care susţin că, în cazul societăţilor cu răspundere limitată, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile de cvorum, adunarea generală trebuie convocată din nou. Se susţine că intenția legiuitorului a fost de a proteja asociații care au lipsit de la prima adunare generală și de a le asigura un drept  de informare eficient și deplin şi că această modalitate este avută în vedere tocmai pentru a evita situațiile în care prima convocare nu a ajuns la destinatar sau asociatul este în imposibilitate de a se prezenta la prima adunare.

Totuşi Curtea nu consideră convingătoare aceste argumente.

Trebuie observat că în cazul societăţilor pe acţiuni, dacă adunarea generală nu a putut delibera din lipsă de cvorum, o nouă adunare poate fi reconvocată, legea reducând termenul de convocare de la 30 de zile aplicabil primei convocări (art.117 alin.2 din legea 31/1990) la 8 zile (art.118 alin. 3 din legea 31/1990), urmând ca adunare să delibereze asupra aceloraşi chestiuni asupra cărora nu a putut delibera din lipsă de cvorum. Pentru a scuti formalitatea unei noi convocări, precum şi pentru a câştiga timpul de 8 zile între prima şi a doua convocare, legea prevede, în mod expres, la art.118 alin.1 din legea 31/1990, posibilitatea menţionării în cuprinsul primului convocator a celei de-a doua adunări, singura condiţie impusă de lege fiind ca cea de-a doua adunare să nu fie ţinută în aceeaşi zi.

Legea nu permite o întrunire în aceeaşi zi a adunării deoarece ar fi în fapt o revotare a ordinii de zi în cadrul aceleaşi adunări, fiind de altfel şi greu de crezut că o a doua întrunire va mobiliza mai mulţi acţionari într-un interval de câteva ore.

Or, deşi disp. art.193 citate anterior, referitoare la reconvocarea adunării generale a unei societăţi cu răspundere limitată par a fi lacunare, prin comparaţie cu cele referitoare la societăţile pe acţiuni, nu există nici o raţiune pentru a le da o interpretare diferită de acestea.

Reconvocarea adunării generale are ca scop adoptarea ordinii de zi necesară bunei funcţionări a unei societăţi, iar temporizarea adoptării hotărârilor pentru lipsa cvorumului poate aduce prejudicii atât unei societăţi pe acţiuni, cât şi uneia cu răspundere limitată.

Mai apoi la societăţile cu răspundere limitată termenul de convocare este mai scurt (10 zile) faţă de societăţile pe acţiuni iar legea nu prevede un termen minim pentru ţinerea următoarei adunări (cum este cel de 8 zile la societăţile pe acţiuni), ceea ce însemnă că următoarea adunare poate fi ţinută numai peste 10 zile.

Or, dacă la o societate pe acţiuni caracterizată printr-un număr însemnat de asociaţi, următoarea adunare poate fi reconvocată după 8 zile şi chiar a doua zi dacă în convocator se menţionează data şi ora reconvocării, nu există nici o raţiune pentru ca adunarea generală a unui societăţi cu răspundere limitată să poată fi reconvocată numai după 10 zile, fără posibilitatea menţionării în convocatorul pentru prima adunare a următoarei.

Argumentele privind intenţia legiuitorului de a proteja asociaţii pentru situaţia în care primul convocator nu a fost recepţionat sau unii dintre asociaţi au fost în imposibilitate de a se prezenta nu sunt convingătoare pentru că prezumă fie existenţa unui viciu de comunicare a convocatorului pentru prima adunare, fie a unei imposibilităţi de prezentare a asociaţilor la prima adunare. Or pentru ambele ipoteze legea oferă suficiente garanţii pentru asociaţii lezaţi, una din acestea fiind chiar acţiunea în anularea hotărârii adunării generale prev. de art. 195 corob. cu art. 132 din legea 31/1995.

În ceea ce priveşte susţinerile reclamantei potrivit cărora adunarea în urma căreia a fost adoptată hotărârea atacată, nu a avut loc iar hotărârea a fost antedatată, Curtea arată că nu trebuie pus semnul egalităţii între redactarea şi emiterea unei hotărâri.

Astfel cum rezultă din înscrisurile depuse la dosar, hotărârea din speţă a fost semnată electronic, de către pârât, în calitate de unic participant la adunare, la ora 12.31, adică după o jumătate de oră de la ora la care a fost fixată adunarea. Astfel nu are importanţă că draftul hotărârii a fost întocmit anterior, întrucât data însuşirii hotărârii, prin semnătură, de către pârât, este în mod cert ulterioară adunării. În ceea ce priveşte ţinerea adunării generale la sediul societăţii, la data de 10.12.2021, ora 12, Curtea observă că, în lipsa unor probe care să ateste că la acel moment pârâtul se afla în altă parte, nu poate înlătura aparenţa care rezultă din înscrisurile întocmite de acesta.

Oricum indiferent de motivul invocat, este cert că reclamanta nu a participat la această adunare, singurul participant fiind pârâtul şi în condiţiile în care reclamanta nu a dovedit că s-a prezentat la sediul social al societăţii pârâte la data şi ora indicată în convocator sau că a fost împiedicată să participe la adunare, Curtea nu poate reţine nelegala sa desfăşurare.

Astfel fiind, pentru motivele mai sus expuse, apelul este nefondat şi, văzând dispoziţiile art. 480 alin. 1 din Codul de procedură civilă, urmează ca acesta să fie respins.

Te putem ajuta!

Firma Mea oferă consultanță specializată în dreptul afacerilor, Legea societăților comerciale. Te putem ajuta în chestiuni mai simple, precum este înființarea unei firme, dar și cu aspecte mai complicate, cum este o fuziune sau o divizare.

Nu ezita, contactează-ne!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment