Curtea de Apel București a decis că dezinteresul unui asociat pentru activitatea firmei nu reprezintă motiv de dizolvare a SRL

Last modified date

Comments: 0

Instanța a stabilit că dezinteresul unuia dintre asociații minoritari ai SRL nu reprezintă motiv de dizolvare a firmei

Aspecte importante:

  • societatea se dizolvă prin hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății;
  • neînțelegerile grave între asociați semnifică lipsa intenției de a conlucra;
  • divergențele dintre asociați care fac imposibilă continuarea activității societății se pot referi la proiectele de activitate ale societății, la prestațiile administratorului, la lipsa de transparență a acestuia, la suspectarea reciprocă in privința săvârșirii unor fapte contrare interesului social sau frauduloase.

Stare de fapt

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă la data de 10.06.2021, sub nr. (…)/3/2021, reclamanţii (…) și (…) au chemat în judecată pe pârâta (…) S.R.L., solicitând dizolvarea societăţii pârâte şi, pe cale de consecinţă, lichidarea societăţii.

Prin sentinţa civilă nr. (…) /11.04.2022 pronunţată în dosarul nr. (…) /3/2021, Tribunalul Bucureşti – Secţia a VI-a Civilă a respins cererea, ca neîntemeiată.

Pentru a concluziona în acest sens, Tribunalul a reținut următoarele:

Prin cererea care formează obiectul prezentei cauze, reclamanții au solicitat dizolvarea societății pentru grave neînțelegeri între asociați și imposibilitatea realizării obiectului de activitate. Tribunalul a reținut că nu s-a făcut dovada neînțelegerilor dintre asociați.

Potrivit art. 227 alin. 1 lit. e din Legea nr. 31/1990 „societatea se dizolvă prin hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedică funcționarea societății.”

Conform art. 227 alin.1 lit. b ,,societate se dizolvă prin imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății sau realizarea acestuia”.

Neînțelegerile grave între asociați semnifică lipsa sau dispariția lui affectio societatis, adică a intenției de a conlucra in vederea atingerii unui scop lucrativ comun.

Neînțelegerile grave între asociați apar, in general, in societățile cu un număr mic de asociați, cum este cazul de față, in care factorul personal joacă un rol important in funcționarea societății.

Divergențele între asociați care fac imposibilă continuarea activității societății se pot referi la proiectele de activitate ale societății, la prestațiile administratorului, la lipsa de transparență a acestuia, la suspectarea reciprocă in privința săvârșirii unor fapte contrare interesului social sau frauduloase. In cauza de față, tribunalul a observat că, deși se susține că din anul 2019 nu s-au mai ținut adunările generale ale asociaților astfel cum prevede actul constitutiv al societății, reclamanții nu au probat acest aspect, nu au depus la dosarul cauzei dovada convocării pârâtului, actul constitutiv actualizat al societății precum și fisa emisă de ORC care să ateste situația actuală a societății a cărei dizolvare o solicită. Tribunalul a constatat că reclamanții nu au probat culpa pârâtului in neținerea adunărilor generale precum și toate aspectele care conturează sintagma neînțelegeri grave dintre asociați în sensul conferit de textul citat.

In condițiile în care, deși se arată că de aproximativ 4 ani nu s-au ținut adunările generale anuale, nu s-au luat decizii in ceea ce privește funcționarea societății și nici nu se pot lua in condițiile in care cei doi reclamanți dețin 95,24 % din capitalul social, iar pârâtul diferența de 4,76%, prin actele procesuale formulate in cauză nu s-a probat în condițiile art. 249 cod procedură civilă că între asociați există neînțelegeri grave care fac imposibilă desfășurarea in bune condiții a activității societății și nici imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății.

Motive de apel

Împotriva acestei hotărâri au formulat apel în termen legal reclamanţii (…), prin care au solicitat admiterea apelului și schimbarea în tot a hotărârii apelate.

În motivarea apelului, se arată următoarele:

Sentinței pronunțată de instanța de fond este netemeinică și nelegală, întrucât temeiul juridic invocat în cererea de chemare în judecată se încadrează în cerințele prevăzute de textul de lege de art. 227 lit. e) din Legea nr. 31/16.11.1990, care statuează că dizolvarea societății se poate realiza prin hotărârea tribunalului, la cererea oricărui asociat, pentru motive temeinice, precum neînțelegerile grave dintre asociați, care împiedica funcționarea societății. Așadar, pentru a se putea dispune dizolvarea societății, trebuie să se probeze doar existența neînțelegerilor grave dintre asociați.

Existența unor neînțelegeri grave, rezultă din refuzul cu vehemenţă a domnului (…) de a colabora sau a răspunde la încercările de a conlucra în vederea atingerii scopului comun. În anul 2018, au decis să schimbe obiectul de activitate, numele societății şi să coopteze un nou asociat, care a fost numit şi administrator, prin majorarea capitalului social, pe domnul (…).

După înregistrarea acestor mențiuni la Registrul Comerțului, domnul (…) nu a mai putut fi contactat, deși a încercat de nenumărate ori si prin metode diferite. Nu cunoaște motivul acestui comportament al domnului (…), însă este evident că nu mai există din partea acestuia affectio societatis, adică intenția de a conlucra în vederea atingerii unui scop lucrativ comun, din moment ce de aproximativ 2 ani, refuză să mai răspundă la încercările lor de a-1 contacta şi nu îşi îndeplinește nicio obligație conform calităţii sale de administrator si asociat.

Așa cum se arată în literatura de specialitate, neînțelegerile dintre asociați sunt lesne de constatat din manifestările lor, ca de exemplu: neparticiparea la adunările generale, refuzul de exercitare a dreptului de vot sau votul exprimat în vederea blocării deciziilor. Aceste manifestări au aptitudinea de a dovedi și temeinicia cererii de dizolvare anticipată, având în vedere că, în conformitate cu art. 227 alin. 1 lit. e din Legea nr.31/1990, sunt susceptibile să conducă la soluția radicală a dizolvării, numai acele neînțelegeri care împiedică funcționarea societății. Funcționarea societății privește aspecte cum sunt: rezultatele financiare, distribuirea beneficiilor sau încorporarea lor în rezerve, activitatea organelor de administrare, informarea asociaților și adoptarea hotărârilor adunării generale, raporturile dintre asociați și dintre aceștia și administratori.

Societatea nu mai desfăşura nicio activitate economică potrivit obiectului de activitate principal (după schimbarea acestuia) şi era inactivă fiscal, încă din mai 2019, potrivit deciziei (…), timp în care administratorul acesteia nu a efectuat vreun demers pentru înlăturarea acestei stări de fapt, aspecte ce dovedesc și incidența dispozițiilor art. 227 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 31/1990.

A fost realizată şi convocarea domnului (…), la Adunarea Generală Ordinară a Asociaţilor societății BGM Inovativ Trans S.R.L, la sediul societății, pentru data de 28.03.2019, la ora 13:00, prezentându-i, tototdată şi ordinea de zi (respectiv dizolvarea şi lichidarea societății, precum şi menţiuni/operațiuni adiacente). La ședința din 28.03.2019, stabilită pentru 13:00, au participat doar ei, întrucât asociatul (…), ce deține 4,76% din capitalul social, nu s-a prezentat la Adunarea Generala Ordinară a Asociaţilor la termenul stabilit, deși acesta a fost notificat prin scrisoare recomandată.

Acesta nu a primit plicul, motiv pentru care au hotărât amânarea discutării problemelor menționate pentru data de 01.04.2019 ora 13:00, asociaţii având cunoștință de acest termen. (…) de aceasta dată asociatul (…) nu s-a prezentat şi nu a oferit niciun răspuns la convocare, motiv pentru care, cu majoritatea părţilor sociale deținute, respectiv de 95,24% din capitalul social, în baza art. 193 alin. 3 din Legea nr. 31/1990, au decis aprobarea punctelor 1, 2 si 3, 4 înscrise în ordinea de zi (in principal dizolvarea si lichidarea societății). 

 În cadrul dosarului de la Registrului Comerțului au ataşat toate aceste înscrisuri, inclusiv mențiunea că societatea nu are datorii şi creanțe, iar activul rămas revine potrivit legii, asociaţilor. Cererea a fost respinsa de Registrul Comerțului, întrucât a considerat că era necesar votul unanim al asociaţilor.

Întrucât dezinteresul şi refuzul de a răspunde al asociatului şi administratorului (…) împiedică funcționarea societății, iar ei aflându-se în imposibilitatea realizării obiectului de activitate al societății (…)

Soluția Curții de Apel București

Curtea constată următoarele:

În conformitate cu dispoziţiile art. 227 alin.1 lit. e) din Legea nr. 31/1990 republicată, societatea se dizolvă prin hotărârea tribunalului la cererea oricărui asociat pentru motive temeinice precum neînțelegerile grave dintre asociaţi care împiedică funcţionarea societăţii.

În speţă, apelanţii reclamanţi apreciază că societatea (…) SRL nu își mai poate continua activitatea în condițiile în care asociatul minoritar, arată un dezinteres vădit în activitatea societății.

În susținerea cererii apelanţii susţin că asociatul (…) nu mai poate fi contactat şi nu s-a prezentat la Adunarea Generală din data de 28.03.2019 deşi a fost legal convocat. Raportat la probatoriul administrat, Curtea reține că în mod judicios prima instanță a respins acțiunea, în condițiile în care apelanţii nu au individualizat și nu au probat faptele prin care celălalt asociat împiedică funcționarea societății sau cauzează neînțelegeri cu ceilalți acționari.

Mai mult, chiar în condițiile în care s-ar fi probat dezinteresul asociatului (…) asociat minoritar, care deţine 4,76%, acesta nu reprezintă un motiv pentru dizolvarea societății întemeiat pe art. 227 alin.1 lit. e Legea nr. 31/1990, existând pentru acest incident alte sancțiuni prevăzute de legislația specială. Affectio societatis presupune o colaborare, o comunicare între asociați pentru funcționarea societății. Implicit, lipsa acestuia presupune neînțelegeri grave, care face imposibilă desfășurarea activității.

Te putem ajuta!

Firma Mea oferă consultanță specializată în dreptul afacerilor, Legea societăților comerciale. Te putem ajuta în chestiuni mai simple, precum este înființarea unei firme, dar și cu aspecte mai complicate, cum este o fuziune sau o divizare.

Nu ezita, contactează-ne!

Cristian Andrei

Cristian Andrei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Post comment